Normbrunn reviderad – och SGU vill släppa kloriddata

Förtydliganden kring avstånd mellan brunnar, återfyllning och placering av energibrunnar i förhållande till avlopp. Det är några av nyheterna i SGU:s revidering av Normbrunn 07.

– Dessutom betonar vi borrarens uppgiftsskyldighet. Finns det ingen dokumentation så är vatten- eller energibrunnen inte utförd enligt Normbrunn, säger Göran Risberg.

Det nya Normbrunn-dokumentet, som inom kort är klart att publiceras, innehåller inga stora förändringar, men väl en rad påpekanden och förtydliganden. Några av dessa har kommit som en följd av de frågor som Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, fått in.

– Den vanligaste frågan gäller avståndet mellan geoenergibrunnarna. Här har vi sett exempel på missuppfattningar, så nu har vi förtydligat av 20 meter gäller avståndet till en annan fastighets anläggning. Vi pekar också på möjligheten att kompensera, i första hand med ökat borrdjup, om det inte går att hålla 20 meter, säger Göran Risberg.

Det nya dokumentet slår också bland annat fast att återfyllning ska ske underifrån och upp, att energibrunnar kan placeras närmare än 20 meter från avlopp om de borras uppströms, att mekaniska kopplingar inte får användas i brunnen och att kompressor och rigg ska vara besiktigade enligt gällande krav.

Vidare påpekas vad gäller vattenskyddsområden att SGU gärna ser att det görs nya och mer noggranna undersökningar. Vissa av landets vattenskyddsområden bedöms vara för stora medan andra sannolikt är för små.

– Vi får också in en del frågor där man oroar sig för att dricksvattenbrunnar kan få saltpåverkan från djupare energibrunnar. Där påpekar vi att det i så fall går att åtgärda genom återfyllnad.

Debatt och missförstånd

Att Normbrunn gör skillnad är det ingen tvekan om, enligt Risberg.

– Vi ser många effekter över åren. Foderrör sätts djupare i berg och påverkan från köldbärarvätska har i stort sett upphört. Men det har också varit en hel del debatt och ett antal missuppfattningar kring verksamheten.

Ett vanligt påstående gör gällande att energibrunnar orsakar föroreningsspridning.

– Det kan man inte säga generellt. Vattnet rör sig oavsett. Det som är viktigt är att vara säker på att brunnen inte gör att det sprider sig snabbare.

På miljö- och hälsoskyddskontoren i kommunerna ses ibland systemet med borrarnas egenkontroll som ett problem.

– Men vi brukar säga till inspektörerna att de säkert är välkomna ut till borrplatserna när de vill och se med egna ögon, säger Göran Risberg.

Ett område där branschen kan bättra sig är däremot analyser.

– I praktiken ingår inte vattenanalys i entreprenaden. Men det är viktigt att göra. Vatten är ett livsmedel. Och det är fortfarande bara omkring tio procent av borrprotokollen som innehåller kloridmätning.

Vill dela data

Apropå kloridhalter så öppnar nu Risberg för möjligheten att SGU kan dela med sig av analysdata, något som länge efterfrågats av borrföretag.

– Vi vet att många borrare vill ha tillgång till de kemiska analyserna och särskilt kloridhalterna. Vi tittar på att under 2017 komma med en lösning i form av en tjänst som är kopplad till Slagrutan, det vill säga att de borrare som lämnar in uppgifter också ska få något tillbaka.

Att lägga ut data med de kompletta kemiska analyserna för alla fastigheter är mer komplicerat, både juridiskt och etiskt:

– Det är vi som har materialet, men juridiskt är uppgifterna kopplade till Personuppgiftslagen, PUL, som ligger under Lantmäteriet. Dessutom är det så att om uppgifterna blir offentliga så får ju även till exempel alla filtertillverkare tillgång till dem och man kan förvänta sig att massor av fastighetsägare blir kontaktade med erbjudanden som de inte efterfrågat.