Grunden för en säkrare arbetsmiljö heter Bas

P som i planering och U som i utförande – lagen kräver att varje byggnadsprojekt utser en byggarbetsmiljösamordnare, Bas, som ansvarar för dels planering av arbetsmiljön och dels utförande av byggnadsarbetet. Allt för en säkrare arbetsmiljö.

Den byggherre som har i uppdrag att utföra ett bygg- eller anläggningsarbete måste ge någon på arbetsplatsen ansvar för att ta fram en arbetsmiljöplan. För att uttrycka det på myndighetsspråk: utse en Bas-P.
Det krävs också att entreprenören ger någon – det kan vara samma person – ansvar att uppdatera planen och se till att medarbetarna följer den. I formella ordalag: utse en Bas-U.
– Bas-P börjar med att göra riskbedömningar och ta fram lokala regler för arbetsplatsen. Sedan övervakar och dokumenterar Bas-U arbetet. Bakgrunden är att byggsektorn är tyngd av olyckor.
Det förklarar David Börjesson, vd på Altea AB i Linköping. De har lång erfarenhet av att hjälpa företag med den formalia Bas innebär. En rad kategorier ska redovisas, från bygg och anläggning till markarbete och schaktning.

Utsatta borrare

– Men jag har en känsla av att byggherrar som anlitar borrare slarvar när det gäller att ta upp risker vid borrning. Något som måste redovisas i en arbetsmiljöplan.
– Främst tänker jag på att borra nära en högspänningsledning eller väg. Och att arbeta med ämnen som kan utlösa överkänslighet, exempelvis fogskum. Så ta reda på om det finns en arbetsmiljöplan hos byggherren! uppmanar David Börjesson.
Vid avsaknad av arbetsmiljöplan kan Arbetsmiljöverket utdöma sanktioner mot byggherren. Enligt Arbetsmiljölagen gäller stort sett samma regler för entreprenören i den lilla firman som för byggherren i den stora koncernen.

Liten får lättnader

Till tröst för den entreprenör som bävar inför Bas: det finns bygg- och anläggningsarbeten som inte kräver arbetsmiljöplan. Det kan vara tillfällen då inga av de risker som är listade i ”AFS 1999:3 §12a” förekommer, och när omfattningen på arbetet är begränsad.
– I mindre projekt utan listade risker, exempelvis om du som ensam borrentreprenör i princip bara ska borra ett hål på en grusplan, krävs inte någon arbetsmiljöplan. Det kan dock vara bra att ha gått igenom de 13 riskerna för att förvissa sig om att de inte förekommer, säger David Börjesson.
Arbetsmiljöplan krävs där omfattningen på arbetet överstiger gränser som exempelvis fler än 20 personer i arbete samtidigt, uppdrag på över 500 arbetsdagar samt fallrisk på två meter eller mer.

Dokumentmall

En del borrentreprenörer med ansvar för arbetsmiljön låter utbilda personal i att planera och samordna enligt Bas. Andra är beroende av extern hjälp. Flera av Geotecs medlemsföretag anlitar Altea för hjälp med riskbedömningar och arbetsmiljöplaner.
– Som borrare är du kanske själv i din firma, då kan formalia vara tungt. Men har du återkommande samma typ av uppdrag kan du med fördel låta ta fram en dokumentmall och sedan utgå från den vid varje uppdrag.
– Undvik att uppfinna hjulet på nytt, det är mitt råd, avslutar David Börjesson.

Detta är Bas

• Bas står för byggarbetsmiljösamordnare. Byggherren ska utse någon att svara för att arbetsplatsen är en säker och samordnad arbetsmiljö, hela byggnadsprojektet igenom. Någon som minimerar skaderisken och skapar förutsättningar för en trygg arbetsplats, från planering och projektering till färdigt utförande.
• Ansvaret bygger på två olika uppdrag, Bas-P och Bas-U, som kan innehas av en och samma person.
• Bas-P står för projektering och planering. Den som utnämns ska upprätta en arbetsmiljöplan för byggprojektet och samordna medarbetarna för att motverka arbetsmiljörisker.
• Bas-U står för utförande av byggnadsarbete. Den som utnämns ska följa och uppdatera den plan Bas-P skrivit. Personen ska se till att medarbetarna följer planen och dess regler och tar hänsyn till den gemensamma miljön när de väljer arbetsmetoder.
• Bas regleras i Arbetsmiljölagen, i de krav för bygg- och anläggningsarbeten som började gälla 1 januari 2009.
• Arbetsmiljöverket har tagit fram ett förslag på vad en utbildning för Bas P/U kan behöva innehålla. Det finns här.

Text: Mia Ising

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *