Ny nationell samordning av dricksvattenfrågor

En ny nationell samordningsgrupp för dricksvatten ska göra arbetet mer aktivt och drivande. Gruppen har haft sitt första möte, då tio myndigheter och aktörer enades om ett antal fokusområden framöver.

Den nya Nationella samordningsgruppen för dricksvatten, som ersätter
det tidigare nätverket, kommer i högre grad att verka för att dricksvattenfrågor införlivas i myndigheternas verksamhetsplanering. Mot den bakgrunden bemannas samordningsgruppen av myndigheteter, varav SGU
är en, samt företrädare från Sveriges Kommuner och Regioner och Svenskt vatten.

Vid samordningsgruppens första möte beslutades om inrättandet av tre arbetsgrupper och om följande fokusområden:

  • Informationssäkerhet för uppgifter inom dricksvattenförsörjningen.
  • Dricksvattenproducenters och distributörers planering och förberedande åtgärder under kris, höjd beredskap och krig.
  • Regionala vattenförsörjningsplaner.
  • Utvärdering av statsbidrag för bättre vattenhushållning.
  • Genomförandet av det nya dricksvattendirektivet.
  • Klimatförändringar och dess påverkan på dricksvattenkvalitet.

Ny ordförande för BOS

Maria Zimdahl, ny ordförande i Branschorganisationen Schaktfritt – BOS.

Branschorganisationen Schaktfritt, BOS, har under våren valt ny ordförande. Maria Zimdahl jobbar som regionchef på NCC och tillträdde i mars.

– Med Maria Zimdahl får vi in en person med helikopterperspektiv och erfarenhet av att jobba strategiskt med att driva frågor – erfarenheter som vi inte riktigt haft tidigare, säger Mattias Höglund, ledamot i BOS styrelse och till vardags vd för Pollex.

– Vi hade ursprungligen planerat för ett mycket större och mer ambitiöst årsmöte, där vi skulle ha bjudit in politiker, företrädare för myndigheter och andra beslutsfattare som är viktiga för vår bransch. Men coronaviruset satte stopp för det och vi har fått skjuta de planerna på framtiden, säger han.

Branschen känner av konsekvenserna av viruset.

– Pågående och beslutade projekt rullar på, men det är trögare att få igång nya, nu när man inte kan resa runt och träffa potentiella kunder, säger Mattias Höglund.

Hydridsystem i Hammarby Sjöstad

Brf Sjöstadspiren i Hammarby Sjöstad satsar på ett hybridsystem med geoenergi och solceller. Systemet, som består av 16 stycken 340 meter djupa borrhål och en av Hammarby Sjöstads största solcellsanläggningar, ska producera värme, varmvatten och kyla.

Hybridprojektet innefattar geoenergi och på sommaren kyld tilluft i kombination med solceller. Det nya energisystemet kommer att reducera det totala behovet av köpt energi för värme och varmvatten med cirka 70 procent. Entreprenör är Enstar. 

Protek har köpt Styrud Arctic

Prospekteringsteknik i Norrland AB (protek Norr) har köpt Styruc Arctic AB, ett dotterbolag i Styrudkoncernen, som sedan 2009 utfört kärn-, medie- och prospekteringsborrningar inom afärsområdet gruvor och prospektering. Protek Norr tar över personal, gällande affärskontrakt samt maskiner.

Ö-viks Brunnsborrning är årets företagare i Västernorrland

Som ett av Gasell-förertagen i regionen blev Ö-viks Brunnsborrning utsedd till Årets Företagare 2019 vid DI:s företagsgala den 6 februari.

Nomineringskommitténs motivering lyder: ”Med ett genomgående kretsloppstänkande och en målsättning att alltid hushålla med resurser borrar sig Håkan Tällström igenom bergfasta problem och hittar vattentäta lösningar på kundernas krav och önskningar. En entreprenör som alltid både tänker och satsar på utveckling av företaget och personalen.”

Borrföretagen gratulerar till den fina utmärkelsen. 

BI har blivit Byggföretagen

Bransch- och arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier, BI, har bytt namn till Byggföretagen.

Det nya namnet speglar våra medlemsföretag bättre då det har en mer småskalig profil än namnet ”Byggindustrin”, skriver man på sin hemsida byggforetagen.se.

Våra medlemsföretag består huvudsakligen av små- och medelstora företag. Byggföretagen är också ett namn som tydligare visar medlemsföretagens betydelse för samhället i stort.

Våra medlemsföretag skapar jobb, välfärd och framtidshopp. Generation efter generation har byggföretagen byggt bostäder, järnvägar, kontor, skolgårdar, cykelvägar, kontor och mycket mer. Det är Byggföretagens medlemmar som bygger Sverige på schyssta grunder. Oavsett om man själv benämner sig som bygg- anläggnings-
eller specialföretag samlas här alla byggande företag i ett namn – Byggföretagen. 

Dämpad försäljning – men uppåt för geoenergi

Sista kvartalet 2019 sjönk försäljningen inom alla segment, redovisar Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen SKVP. Totalt minskade försäljningen med 4 procent jämfört med föregående år. Efter en stark inledning på året har försäljningen successivt dämpats vilket gör att totala försäljningen för helåret 2019 landar oförändrat mot året innan. Under fjärde kvartalet minskade försäljningen av luft-vattenvärmepumpar med 6 procent. För frånluftsvärmepumpar har vi sett en stadig minskning sedan hösten 2017.

Denna trend har hållit i sig under hela 2019 med en minskning under fjärde kvartalet på 8 procent jämfört med föregående år. Försäljningen av vätska-vattenvärmepumpar – bergvärmepumpar – minskade marginellt under sista kvartalet. Sammantaget för helåret visade försäljningen för denna produktgrupp en ökning med 5 procent.

Hon blir ny generaldirektör för SGU

Anneli Wirtén, SGU.

Regeringen har utsett Anneli Wirtén till ny generaldirektför för Sveriges geologiska undersökning, SGU. Anneli Wirtén är 57 år och jurist och har i sin tidigare roll som länsråd och vikarierande landshövding i Jönköpings län haft flera uppdrag med koppling till frågor som SGU arbetar med, bland annat i Vattendelegationen för Södra Östersjön. Hon tillträdde 1 mars.

Nytt från Borrtekniker.se

Borrföretagens utbildningsportal borrtekniker.se arbetar för närvarande dels med uppdateringar för användarhantering och betalning. Kursen i arbetsmiljö, som fram till mitten av februari lett till 21 stycken utfärdade utbildningsintyg, fylls också på med fler illustrationer.

Dessutom är ännu en utbildning under produktion. Kursen heter ”Yttre miljö” och grundar sig på SveMins prospekteringshandbok. Den handlar om hur arbete i sa,band med prospektering ska utföras för att minimera negativ påverkan på natur- och kulturmiljö och ekonomiska intressen. som till exempel skogsbruk, rennäring och friluftsliv. Kursen lanseras till hösten. 

Arbetsmiljö: Nu kommer utbildningen på webben

Webbutbildningen i arbetsmiljö för borrtekniker, som vi berättade om i somras, kommer att lanseras till årsskiftet.

– Efter att både Swemin och FAB beslutat att gå in och stödja utbildningen kunde vi höja ambitionsnivån och bland annat arbeta med en illustratör, säger Joakim Hjulström på Borrföretagen.

Utbildningen igenom arbetsmiljöns alla aspekter. Dels rent fysiska aspekter, dels roller och ansvarsområden på en arbetsplats. Den riktar sig till alla i branschen men i första hand till borrtekniker som arbetar ute vid riggarna.

Utbildningen belyser olika risker kring borriggen, specifikt kompressor och borraggregat. Skyddsutrustning, ordning och reda och brandrisker är andra delar som tas upp i utbildningen

– Nu finns en färdig och lättanvänd plattform; ett enkelt system som bland annat kan skicka ut diplom efter fullgjord utbildning men även hantera betalningar. Tanken är att utbildningen ska vara gratis för medlemsföretagen men att utomstående betalar för sig, säger Joakim Hjulström.

Pedagogiska bilder

Illustratören har försett utbildningen med pedagogiskt bildmaterial och dessutom har kopplingen till lagstiftningen gjorts tydlig.

– Varje gång det hänvisas till en bestämmelse så kan man klicka upp den aktuella lagtexten.

Joakim Hjulström menar att utbildningen tar max en dag att genomföra, men att den som jobbar fokuserat och intensivt kan klara av den på ett par tre timmar.

Funkar i mobilen

– Den fungerar på alla plattformar, alltså även mobiltelefoner. Så man måste inte sitta vid en dator utan kan göra en bit i taget i sin smartphone när man har tid över, säger han.

Lansering kring årsskiftet alltså. Men redan finns planer på att bygga vidare på utbildningen:

– Vi vill till exempel gärna få in filmer också. Dessutom planerar vi för en funktion med inloggning med Bank-ID, vilket kommer att göra att utbildningen kan kopplas till ID 06, säger Joakim Hjulström.

Text: Jörgen Olsson