Glöm inte skicka in protokollet!

David Börjesson på Altea påminner om det besiktningskrav som gäller för cisterner med brandfarlig vätska.
– Företagen besiktigar cisternerna som de ska, men nu visar det sig att många glömmer att skicka in själva besiktningsprotokollet till sitt lokala miljökontor. Det är viktigt att göra det.

Kolla el-registreringen!

Sedan 1 juli 2017 måste alla företag som gör elinstallationer – till exempel av vattenpumpar och värmepumpar – registrera sig hos Elsäkerhetsverket. Nu följer verket upp hur det har fungerat och det visar sig att många inte registrerat sig alls och att andra registrerat sig fel.
– På Elsäkerhetsverkets hemsida ska man ange inom vilka verksamhetstyper man gör elinstallationer. Dessutom måste en på företaget ha elauktorisation och en ska vara ansvarig för regelefterlevnaden. Alla behöver gå in och kolla så att man till att börja med har registrerat sig över huvud taget och att man valt rätt verksamhetstyper – det finns många att välja på, säger David Börjesson på Altea till Borrsvängen.

Per Land hedersledamot i Svensk Grundläggning

Per Land blev hedersledamot i Svensk Grundläggning på årets föreningsstämma.

Svensk Grundläggning hade stämma den 15 maj i Göteborg. Efter vanlig formalia gick man över till branschfrågor, som behandlade bland annat den ökande frekvens av arbetsplatsolyckor, stabiliteten på arbetsplattformar och inte minst besiktning av borriggar. Det senare är ett samprojekt med Geotec, och från Svensk Grundläggning presenterade Fredrik Severin, Geofound, projektresultatet.

I samband med stämman förärades medlemmen Per Land, Züblin, med att bli utnämnd till hedersledamot i föreningen. ”För särskilda förtjänster i branschen och föreningen” är den motiverade anledningen till utnämningen.

Per Land har varit ytterst aktiv i formeringen av Svensk Grundläggning och har varit en av eldsjälarna. Ordförande Göran Svensson, NCC och vd Lena Haabma Hintze delade ut priset under ovationer.

Remissrundan för nya byggregler försenad

På årets upplaga av BBR-dagen som arrangerades av Svensk Energiutbildning i april skulle egentligen Boverkets reviderade förslag till BBR 28 ha diskuterats. Tyvärr har den andra remissrundan försenats och branschen svävar fortfarande i ovisshet. Boverket har dock varit öppna med arbetet som pågår och en del ändringar kan anas redan nu. Till exempel spås en skärpning av energikraven för alla byggnader på cirka 10–20 kWh/A-temp från nuvarande byggregler. Boverket överväger också att byta namn på primärenergifaktorerna till det mer neutrala viktningsfaktorer.

Att man kommer justera primärenergifaktorerna är en annan lågoddsare och det finns indikationer som pekar på att ett hus som värms med fjärrvärme kommer få använda cirka 2,5 gånger mer köpt energi för sitt inomhusklimat än ett som värms med värmepump. En anmärkningsvärd skillnad mellan värmesystemen som i så fall utökas jämfört med den redan mycket omdiskuterade första remissrundan av BBR 28.

Boverkets mål är uttalat – ett regelverk som inte styr mot ett visst energislag utan vars krav gäller lika för alla byggnader, oavsett värmekälla. Samtidigt pågår ett intensivt lobbyarbete från olika intresseorganisationer för att just deras energislag ska få så låg viktningsfaktor som möjligt. Vilka nivåer Boverket kommer att föreslå återstår att se, och det är bråttom. BBR 28 kommer att träda i kraft i mars 2020.

Text: Joakim Hjulström

Kolla transportörens tillstånd!

Beställaransvaret vid köp av yrkesmässiga transporter har förtydligats och skärpts. För borrbranschen är detta angelägna nyheter för entreprenörer som anlitar en transportör för att till exempel flytta kaxcontainrar eller borriggar.

– Det åligger beställaren att kontrollera att företaget har yrkestrafiktillstånd. Saknas detta faller ansvaret på beställaren och det blir böter. Även upp till ett års fängelse finns i straffskalan, säger David Börjesson på Altea till Borrsvängen.
Den som beställer tjänsten måste alltså försäkra sig om att transportföretaget har tillstånd att utföra den. För att underlätta detta har Transportstyrelsen tagit fram en e-tjänst, där man med hjälp av transportörens organisationsnummer kontrollerar att yrkestrafiktillstånd finns.
E-tjänsten finns här.

 

 

Nytt hotell i Ystad får geoenergi

Malmberg har fått uppdraget av PMJ Fastigheter att leverera en komplett produktionsanläggning för geoenergi som kommer att ge värme, varmvatten och komfortkyla till Ystads nya hotell- och kongresscenter, Fritiden Hotell & Kongress. Geoenergianläggningen levererar, förutom värme och komfortkyla,  även varmvatten till fastigheten. Huvuddelen i anläggningen är ett borrhålslager.
Malmberg levererar även en fabriksbyggd komplett teknikcentral enligt konceptet Malmberg EnerGeo, som placeras i befintliga lokaler. I maj 2020 ska den nya hotell- och konferensanläggningen öppna.

Rototec har förvärvat Stures Brunnsborrning

Snabbväxande koncernen Rototec har gjort klart med ytterligare ett företagsförvärv i form av Stures Brunnsborrning i Stockholm, som drivs i tredje generationen av Jonas Jansson.

– Det sker en konsolidering i branschen och det krävs större aktörer för att möta efterfrågan och kunna fortsätta utveckla geoenergimarknaden, säger Mikko Ojanne, vice vd och ansvarig för bolagsköp och utveckling på Rototec, till Borrsvängen.

Rototec vill stärka sin kompetens och konkurrenskraft gentemot de stora fastighetskunderna.

– Med Stures får vi in mycket erfarenhet och kunnande. Det är ett bra gäng, som passar in hos oss.

Rototec köpte tidigare i år Rubenssons Brunnsborrning. Och fler förvärv är att vänta, enligt Ojanne:

– Ja absolut. Vi omsätter 500 miljoner kronor i år och enligt planen ska det vara en miljard till år 2022. Vi vill växa både organiskt och genom förvärv.

Värmdö och KTH forskar om vattenförsörjning

Värmdö kommun och KTH Vattencentrum får 500 000 kronor från Vinnova för ett projekt med testbäddar inom vattenförsörjning. Testbädden syftar till att utveckla nya hållbara och småskaliga lösningar för trygg vattenförsörjning och god vattenstatus i Östersjön.
Värmdö är en skärgårdskommun som omfattar omkring 10 000 öar. Öarna, liksom flera områden på fastlandet, saknar anslutning till kommunalt vatten- och avloppsnät. Stora delar av kommunens invånare är beroende av lokala lösningar för sin vattenförsörjning.

Långsiktig hållbarhet

Testbäddsutvecklingen är ett led i ett långsiktigt arbete med syfte att utveckla lösningar för hållbar vattenförsörjning, som kan tillämpas i olika sammanhang med skilda förutsättningar. På så sätt ska testbädden bidra till att säkerställa tillgång till säkert dricksvatten.
Projektet skall ge forskare, företag och entreprenörer möjlighet att testa småskaliga tekniska och organisatoriska lösningar i en verklig miljö. Inom projektet samverkar offentlig sektor, civilsamhälle, akademi och näringsliv.

SGU guidar digitalt om vattenförvaltning

Sveriges geologiska undersökning, SGU, har lanserat sin första digitala guide på webben. Det är vägledningen för vattenförvaltning av grundvatten som har fått digital kostym och dessutom utökats med ett avsnitt om grundvattenberoende ekosystem.

Digitaliseringen av vägledningen, som tidigare endast funnits i tryckt form, har bland annat gjorts för att öka tillgängligheten, för att underlätta uppdateringar och för att enklare kunna länka samman information. I det nya avsnittet om grundvattenberoende ekosystem har SGU samlat information om kartläggning, riskbedömning, övervakning och miljökvalitetsnormer.

Detta avsnitt togs fram under 2017 och 2018 och publiceras nu för första gången. Vägledningen har också uppdaterats med aktuella föreskrifter. Det har även tillkommit ett avsnitt som heter ”Om vägledningen” där du bland annat kan hitta ordlista, ändringslogg och en översikt av webbplatsen.

Den digitala vägledningen ersätter SGU-rapport 2014:31.

Linus Möllgaard är Årets borrare 2018

Årets borrare 2018 är Linus Möllgaard.

Varje år delar FAB, Föreningen för Aktiva i Borrbranschen, ut ett pris till en borrtekniker som utmärkt sig lite extra. Under en ceremoni i Göteborg och på företaget Tautec, korades ”Årets borrare 2018” – Linus Möllgaard.

Linus Möllgaard tilldelas priset ”Årets borrare” med motiveringen att han har utmärkt sig i sitt arbete som borrtekniker inom grundläggningsbranschen. Linus anses vara en mycket kompetent yrkesmänniska och uppskattas högt av både kollegor och kunder för sin förmåga att kunna lösa problem och slutföra svåra uppdrag.

Pristagaren erhöll i vanlig ordning en osedvanligt vacker statyett, ett diplom och en möjlighet att, för FAB:s räkning, spendera 20 000 kronor till utbildning, mässor eller dylikt.

Det var en värdig mottagare som sken i kapp med sin arbetsgivare, Daniel Rönnängsgård, även han Årets borrare en gång i tiden! Vi lyfter på hjälmen och säger grattis!

Johan Barth, ordförande i FAB

PS. Glöm inte att nominera era duktiga borrare till Årets borrare 2019. Skicka in era förslag med tillhörande motivering till johan.barth[at]geotec.se