Rekord­torkan kräver insatser

Ända sedan i somras har de ringt i en strid ström, fastighetsägarna med sinande brunnar. Säkert 15 fler i veckan än normalt, konstaterar Håkan Abrahamsson på Håkans Vatten & Energibrunnar i Ankarsrum. Han uppskattar att 60-70 procent av brunnarna varit helt torra, men även fastighetsägare som haft lite vatten att hämta har låtit borra ny brunn för att garderar sig.

Det har lugnat sig lite i november, men Håkan Abrahamsson tror att kulmen ännu inte är förbi i vissa områden.

– Jag har aldrig förr sett så många grävda brunnar sina. Ett normalt år borrar jag ett 50-tal vattenbrunnar, i år kommer det att landa på runt 120. Det blir årsrekord.

kartor

Informera och kontrollera

Göran Persson på HP-Borrningar i Klippan:

– Torka och låga grundvattennivåer är något vi brottats med i ett år nu, ja ännu längre, i de östra delarna av Sverige. Jag tror inte att vi har nått kulmen än.

– I Mörbylånga kommun var det kommunala dricksvattnet slut redan före turistsäsongen. Men tack vare information, till boende, skolor, turister et cetera, lärde sig folk att hushålla med vattnet.

– Genom att informera om läget lyckades kommunen minska användningen av dricksvatten med 20 procent. Det visar hur viktigt det är att informera om problemet.

Han pekar också på vikten av att kontrollera vattenkvaliteten.

– Även om en del källor nu återhämtar sig snabbt kan det ge en sämre vattenkvalitet i grävda brunnar om vattnet rinner till för snabbt. Därför är nivåmätningar och kvalitetskontroller så viktiga.

Långsiktiga lösningar

– Alla som berörs av torka och låga grundvattennivåer måste se det som en signal om att ta tillvara det vatten vi kan, på bästa sätt, säger Göran Persson.

– Och planera vattenförsörjningen bättre. Ett bra exempel är att en del campingplatser på Öland nu dragit in saltvatten till sina pooler.

Det krävs bättre kunskap bland fastighetsägare, menar både Håkan Abrahamsson och Göran Persson:

– Fastighetsägare sätter sig inte in i ämnet vatten och borrning förrän vattnet sinar. Vi kan avhjälpa de flesta akuta situationer, men inte alla. Förstudier måste fortfarande göras.

– Varje täkt är unik, men jag skulle tro att en del lokala områden i Skåne får det kämpigt framöver, säger Göran Persson, på väg till en kund och med vatten i lasten som nödlösning.

Håkan Abrahamsson har räddat kunder på samma sätt i höst:

– Vi lånar ut 1000-literscontainers för vatten, som en lösning under tiden vi borrar.

Historiskt lågt

Enligt Bo Thunholm, ansvarig för SGU:s övervakningsprogram för grundvatten, har grundvattnet i Götaland i höst nått rekordlåga nivåer. På vissa håll lägre än 1976, som var ett extremt år.

– Vi ser avvikelser från normal grundvattennivå för årstiden på upp mot 1,5 meter. Att jämföra med att nivåerna sällan avviker mer än 0,5 meter från den normala.

Men han ser trots allt en återhämtning i östra och sydöstra Götaland, och SGU:s ögon vilar nu allt mer på Norrland.

– Här är nivåerna mycket under den normala och det skulle verkligen behövas ett milt och nederbördsrikt väder. En månads nederbörd extra, inom en och samma månad, kan kanske återställa nivåerna till det normala. Annars kan vi räkna med sjunkande grundvattennivåer ända fram till i vår.

– Det tar längre tid för grundvattennivån i ett större magasin att repa sig. I en rullstensås kan det handla om månader. Mindre magasin som brunnar kan ta några dagar eller veckor.

I stora magasin kan det även krävas ännu längre tid, i värsta fall något år, bekräftar Bo Thunholm.

SGU intensifierar arbetet

Med hjälp av medel från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har SGU undersökt grundvattenförhållanden på Öland med hjälp av mätningar från helikopter. Flygningarna gjordes i augusti-september och bearbetas nu, för att kompletteras av kontrollborrningar.

– Detta ska ge SGU, och kommunerna på Öland, bättre förståelse för vilka grundvattenmagasin som finns, och underlag för att planera för framtiden.

Även mätpunkter för övervakning av grundvattnet är en prioriterad fråga.

– Vi påskyndar etableringen av automatiska mätstationer, så att vi får grundvattenmätningar varje dygn istället för månad, berättar Bo Thunholm.

– Det kan underlätta både framförhållning och åtgärder under torrperioder.

Håkan Abrahamssons ord, om rekordåret 2016, får avsluta: ”Vägen tillbaka är lång”.