Styrkan av enighet

Geotec har snart funnits i 40 år. Anled- ningen till bildandet var delvis att vara en motvikt till Avanti. Sedan dess har orga- nisationerna varierat i storlek och arbets- område. Men under större delen av tiden har det funnits diskussioner och intressen av att genomföra ett samgående. Jag har under mina sexton år inom den här delen av branschen varit med om två omgångar. Visst nns där en skillnad mellan organisationerna, företrädelsevis hur vi arbetar, men medlemsmaterialet är det samma – det är borrentreprenörer som alla har samma mål, nämligen att få vardagen att gå runt, att göra kvalitativa anläggningar och att driva sina företag.

Nyligen lät Geotec genomföra en telefonunder- sökning bland företag, både Geotecanslutna, Av- antianslutna, icke anslutna och leverantörer. En av frågorna handlade just om man tyckte att organi- sationerna skulle slås samman till en. En majoritet (53 procent) tyckte att man borde slå ihop organi- sationerna, åtta (8 procent) tyckte nej och trettionio (39 procent) visst inte. Av de sjuttio öppna svar som fanns var det endast fem som ansåg att det fanns fördelar med två organisationer. Resterande del såg inga fördelar med två, utan tvärt om – styrkan av en organisation var den övervägande majoritetens synpunkt. Och det i alla läger! Just det sistnämnda vill jag ta fasta på. Styrkan i att agera med utgångspunkt från en organisa- tion är viktigare än den enskilde organisationens berättigande. Vi har samma intresse och vill leverera under motsvarande premisser. Vårt gemensamma mål vore snarare att påverka den majoritet av borrföretag som inte är med i en organisation.

Vår situation är på intet sätt ny. Och det är anledningen till att vi i det här numret av Borr- svängen visar på några exempel från likvärdiga branscher. Det här har gjorts förut och med bra resultat. Självklart innebär det förändringar, men vad är det som säger att en ny tid behöver bli en sämre tid?

Konkurrens är alltid bra. Men på rätt ställe! Den bör huvudsakligen utövas mellan företagen och inte på organisationsnivå där den inte genererar några intäkter till företagen som står bakom organisationerna, utan bara slukar energi, kapi- tal och tid. Energi, kapital och tid som istället skulle kunna användas för att ge borrningsindu- strin än större plats i samhället. För att det är väl precis det som vi tillsammans vill nå?

Johan Barth