Vatten – rent av livsavgörande

Vatten är grundläggande för vår överlevnad. Ändå saknar var tredje människa på jorden möjlighet att få rent vatten. Vad är då rent vatten? Vi frågade några experter i ämnet.

SGS Analytics är specialiserade inom vatten- och livsmedelsanalyser och har bland annat ett avancerat laboratorium för miljögiftsanalyser. Man erbjuder ett brett spektrum av analyser inom företagets fyra huvudområden som är vatten, livsmedel, fasta material och luft. Magnus Berglund, affärsutvecklingschef och Matilda Dahlin, e-handelsansvarig, har båda mångårig erfarenhet av vattenanalys och vet hur man upptäcker dåligt vatten. Tyvärr räcker det inte med att vattnet smakar och luktar gott för att man med säkerhet ska veta att det är rent.

– Man måste analysera ned på bakterienivå för att få svar på den frågan, säger Magnus. Precis som Livsmedelsverket rekommenderar vi att man analyserar vattnet minst var tredje år. Helst varje år om man har barn som ska dricka det.

– Det är viktigt att göra kontroller ofta och med jämna mellanrum då vattnet förändras med tiden. Inte bara från år till år utan även mellan årstiderna, säger Matilda.

Första dygnet kritiskt

Dåligt vatten upptäcks alltså oftast inte förrän det analyseras av ett ackrediterat labb. Hur går då en analys till rent praktiskt? Först och främst måste brunnsägaren ta ett vattenprov och lämna in det till labbet helst samma dag, dock senast inom 48 timmar. Och det gör man lättast på en av de många inlämningsstationerna som finns runt om i landet. Det är säkert och effektivt, försäkrar Magnus.

– Vi tar hand om provet direkt, säger han. Eftersom det första dygnet är tidskritiskt har vi flera team som är specialiserade på olika testområden. Vattenprovet delas upp så att vi kan göra flera analyser samtidigt.

Ett 40-tal tester

I en normalbeställning ingår ett 40-tal kemiska tester. Bland annat så testas vattnet för odlingsbara mikroorganismer, det är bra indikatorer på om det förekommer inrunnet ytvatten eller om det finns ett läckande avlopp i närheten. Man undersöker dessutom provets grumlighet och färg eftersom det är ett mått på hur mycket partiklar som finns i vattnet. Hur det luktar ger en indikation på om det även finns andra problem med vattnet, det kan till exempel innehålla ämnen som inte analyserats. Man mäter dessutom konduktiviteten och det görs för att se hur stor vattnets förmåga är att leda ström. Är förmågan stor innebär det att vattnet innehåller höga halter av salt. När alla tester är klara görs en sammantagen bedömning av provet. Vattnet klassificeras som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt.

– Är vattnet otjänligt så rapporterar vi orsaken till det, säger Matilda. Vi återkopplar till kunden vilken parameter som avvikit och på vilken nivå de biologiska och kemiska halterna bör ligga. Vi ger också information om vad det innebär att ha höga halter av olika ämnen som till exempel närsalter och radon.

Magnus poängterar att det är särskilt viktigt för småbarnsföräldrar att hålla koll på halterna av närsalter i vattnet.

– Nitrit och nitrat kan hämma upptagningsförmågan av syre vilket inte är bra för barn under ett år.

SGS Analytics laboratorium gör ett 40-tal tester på ett vattenprov. Sedan lämnar de testresultaten till brunnsägaren som i sin tur kontaktar ett vattenreningsföretag som åtgärdar eventuella problemen utifrån labbets rapport.

Otjänligt blir tjänligt

Visar vattenprovet att man har otjänligt vatten i sin brunn så ska man inte oroa sig allt för mycket, menar Matilda. Det går oftast att åtgärda och det är sällan så illa att man måste borra en ny brunn.

– Vattnet går nästan alltid att rena, det är sällsynt att det behövs så stora ingrepp som att borra nytt, konstaterar hon. Ett vanligt problem är att brunnen får in ytvatten och då kan en brunnsborrare täta de övre lagren i brunnen, täta det befintliga foderröret eller sätta in nytt.

Markvattenläckage är dock vanligare i grävda brunnar än i borrade. Annars är inte skillnaderna så stora på olika brunnnar, berättar Magnus. Det brukar vara ungefär samma vattenkvalitet. Dock är vattnet i regel stabilare i en borrad brunn.

– Där är det oftare jämnare kvalitet på vattnet, det blir sällan variationer, säger han. Har man däremot en grävd brunn innebär det större risk att få problem med bland annat E-colibakterier, koliforma bakterier och närsalter.

Ny analys efter åtgärd

SGS Analytics ackrediterade laboratorium redovisar testresultatet men rekommenderar inte åtgärder. Att ordna problemet lämnar man till brunnsägaren som får ta kontakt med en brunnsborrare eller något av de företag som är specialiserade på att installera vattenrening. När problemen med brunnen är åtgärdade och man har kört anläggningen i ett år bör man skicka in ett uppföljande prov för att säkerställa att vattnet är tjänligt.

Har man för höga halter av närsalter i vattnet kan upptagningsförmågan av syre minska säger Magnus.

TEXT OCH FOTO: SIMON JOHANSSON

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.