Vi behöver fler som bygger

Idag är bostadsbristen är stor. Att regeringen nu säger att det byggs 700 000 bostäder till 2025 är bra. Men målet kommer inte att nås av sig självt. Ska det bli verklighet behövs konkreta åtgärder. Vi behöver öka rörligheten på bostadsmarknaden och underlätta för kapitalsvaga grupper att skaffa sig sin första bostad, exempelvis genom nya former för bolån. Men inte minst krävs åtgärder som ökar byggkapaciteten. Fler måste söka sig till byggbranschen. Idag är vi nämligen alldeles för få som bygger.

Anställda i byggindustrin ökar

De senaste 15 åren har antalet anställa i byggindustrin ökat med närmare 100 000. Idag jobbar drygt 320 000 personer i branschen. Men behoven är större än så. 68 procent av Sveriges Byggindustriers medlemmar har idag svårt att hitta personal. Det råder brist på yrkesarbetare, ingenjörer och platschefer. Faktum är att våra beräkningar visar att om vi ska klara målet 700 000 nya bostäder behövs ungefär 40 000 fler årsarbetskrafter än idag.

Branschen har sitt ansvar. Fler måste se bygg som den attraktiva och utvecklande bransch det är. Därför har vi också lagt kraft och tid på att marknadsföra vilka möjligheter och vilken variation på arbetsuppgifter branschen erbjuder.

Det är också viktigt att vi nyttjar kompetensen bland nyanlända. Här finns många människor med erfarenheter från byggbranschen. Tillsammans med fackförbunden Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna har vi också kommit överens om ett snabbspår för att hjälpa nyanlända att komma in i branschen. Det har gett resultat. Nyanlända ingenjörer har tack vare snabbspåret kunna få ett jobb och etablera sig i samhället.

Politikerna behöver agera

Men ska vi komma till rätta med kompetensförsörjningsbehoven behöver också våra politiker agera. För att komma till rätta med kompetensbristen måste regeringen satsa på snabba utbildningsformer. Det handlar exempelvis om yrkesutbildning för vuxna inom Komvux och platser till arbetsledare på yrkeshögskolan. Det är ganska korta utbildningar som vänder sig till vuxna och som snabbt kan göra att fler får ett jobb. Men då krävs att det tillförs nya medel till yrkesvux och yrkeshögskolan.

Jag brukar stolt berätta att det är jag som har byggt Öresundsbron. Självklart har jag inte byggt hela bron själv, men jag har varit en del av detta stora bygge. Det är så vi byggare är. När vi går genom staden eller reser genom landet berättar vi stolt om de byggnader, broar eller vägar vi har varit med om att skapa. De närmaste åren behöver Sverige byggas ut. Vi behöver fler bostäder, fler förskolor och fler vägar. Men ska vi klara av det behöver vi också bli fler som bygger. Nu krävs att vi alla – arbetsgivare, fackförbund, politiker – gör vårt för att fler ska söka sig till byggbranschen.

Ola Månsson, 

Vd Sveriges Byggindustrier