Bostadsmålet kräver fler som bygger

Antalet långtidsarbetslösa ökar trots att Sverige befinner sig i högkonjunktur. Samtidigt uppger sju av tio medlemsföretag i Sveriges Byggindustrier att man har svårt att hitta rätt utbildad personal. Det skriver Björn Wellhagen, näringspolitisk chef, Sveriges Byggindustrier.

Regeringen har lagt fram höstbudgeten. Reformutrymmet på drygt 40 miljarder kronor vittnar om att det går bra för Sverige. Finansminister Magdalena Andersson (S) var också nöjd när hon presenterade den ekonomiska politikens inriktning. Tillväxten är stark. Statsskuldens andel av BNP minskar. Sysselsättningen bland inrikes födda närmar sig rekordnivåer.
Sveriges Byggindustrier delar regeringens uppfattning om det starka konjunkturläget. Däremot ser vi med stigande oro på den tudelade arbetsmarknaden och bristen på arbetskraft i vår bransch.
De senaste årens kraftiga befolkningsökning har förstärkt underskottet på bostäder i många kommuner. Därför är det glädjande att bostadsbyggandet har tagit fart. Prognosen för 2017 är att runt 70 000 bostäder börjar byggas under året, vilket är den högsta byggtakten på 20 år. Men för att få fram ännu fler bostäder krävs det också fler folk som bygger.

Påtaglig brist

Bristen på rätt utbildad personal är påtaglig inom alla områden; såväl yrkesarbetare som ingenjörer. Vi vill kunna välkomna ännu fler till branschen. Byggindustrin har ett behov av 50 000 nya medarbetare på fem års sikt, enbart till följd av åldersavgångar. Sju av tio medlemsföretag i Sveriges Byggindustrier har redan i dag svårt att hitta rätt utbildad personal.
Parallellt med den skriande bristen på arbetskraft växer gruppen långtidsarbetslösa. Trots högkonjunkturen har kategorin arbetslösa i 12 månader eller mer ökat till 148 500 personer. Tudelningen av arbetsmarknaden är ett slöseri med mänskliga drivkrafter och ett växande hot mot Sveriges tillväxt.

Se över fördelningen

Därför krävs en rejäl översyn av regionalt yrkesvux och yrkeshögskolan. Regeringens riktade satsning på drygt fyra miljarder kronor på utbildning och etablering i arbetslivet är positiv.  Satsningen ger bland annat 6 750 nya utbildningsplatser i yrkesvux 2018.  Men fler utbildningsplatser är ingen mirakelkur för byggindustrin. Fördelningen av platser mellan olika yrkesgrupper inom vuxenutbildningen behöver ses över. Tidigare fördelning mellan olika yrkeskategorier har varit alltför ojämn. Antalet elever inom med inriktning mot vård och omsorg var drygt 55 000 under perioden 2014 till 2015, medan bygg och anläggning stod för cirka 1000.
Merparten av de statliga medlen till yrkesutbildning för vuxna har alltså gått till kommunernas egen kompetensförsörjning, snarare än bristyrken i privat sektor. När regeringen nu satsar på ett utökat yrkesvux måste Byggindustrins stora behov av rätt utbildad arbetskraft tillgodoses. Om inte framstår möjligheten att uppnå Boverkets behovsanalys på 600 000 nya bostäder fram till 2025 som än mer utopisk.

Foto: Rosie Alm

Björn Wellhagen
näringspolitisk chef, Sveriges Byggindustrier

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *