Bakläxa för Upplands-Väsby när Länsstyrelsen upphävde borrningsförbudet

– Ett mycket positivt och viktigt beslut för borrbranschen, även om det inte innebär ett prejudikat.
Så säger advokat Magnus Berg på Nordic Law, med anledning av att Länsstyrelsen i Stockholm nyligen gett Upplands-Väsby kommun en bakläxa och upphävt miljökontorets förbud mot att borra och bygga en geoenergianläggning i yttre vattenskyddszon.
Kommunen har beslutat att inte överklaga Länsstyrelsens beslut.

Kartbilden från SGU visar hur långt ut i den sekundära skyddszonen (grönmarkerat) som den aktuella fastigheten ligger.

Det var i mitten av januari som Upplands-Väsbys miljökontor meddelade sitt beslut att förbjuda en privatperson att borra och installera geoenergi på dennes fastighet i Vilunda.
Miljökontoret konstaterade i sitt avslag bland annat att ”Fastigheten är lokaliserad inom yttre vattenskyddsområde för Hammarby vattentäkt, som är avsedd att förse norra Stockholm med dricksvatten om Mälaren slås ut.
I sitt beslut, som också hänvisar till ett tidigare avslag i ett identiskt ärende på samma fastighet, skrev Miljökontoret att man ”bedömer att de sammantagna riskerna med att inrätta bergvärmeanläggningen är betydande på grund av fastighetens läge i förhållande till grundvattnets sårbarhet. Med sårbarhet menas markens genomsläpplighet och hur stor risken är för att en potentiell förorening kan nå grundvattnet. I anläggningsskedet kan oljeläckage från maskiner därmed utgöra en föroreningskälla. Borrningen riskerar att påverka täktens geologiska förhållanden och borrhålet kan komma att utgöra en potentiell spridningsväg för föroreningar och bakterier ner till grundvattnet”.
Avslutningsvis framhåller miljökontoret i Upplands-Väsby att det enskilda intresse som företräds av den sökande får stå tillbaka för ”allmänhetens intresse av att i framtiden ha en säkrad tillgång till rent vatten”.

Välkomnar prövningen

Advokat Magnus Berg blev inkopplad på ärendet av Geotec efter att miljökontoret meddelat sitt avslag och förbud.
– Under en längre tid har jag pratat med Geotec om att vi skulle vilja få upp just ett sådant här ärende till prövning. Ska det verkligen vara omöjligt att få göra en geoenergianläggning i en skyddszon, säger han.
Fastighetsägaren lämnade först in ett så kallat ”blankt” överklagande, som Magnus Berg därefter kompletterat med resonemang, argument och fakta kring varför man menar att Länsstyrelsen ska avslå miljökontorets beslut.
– Vi har bland annat anfört att fastigheten ligger i utkanten av den yttre zonen, mindre än 50 meter in i den. Vidare har vi påpekat att det i de lokala vattenskyddsföreskrifterna inte finns något förbud mot borrning, vare sig i den yttre eller inre zonen. Men framför allt har vi föreslagit att man kan ställa villkor kring borrning och teknik för att minska eller undanröja de risker miljökontoret pekar på, säger Magnus Berg.

Generellt förbud saknas

Den 29 april kom så Länsstyrelsens beslut, där man upphäver det överklagade beslutet och återförvisar ärendet till miljönämnden för fortsatt handläggning.
I sin bedömning skriver Länsstyrelsen bland annat så här:
Länsstyrelsen konstaterar att det enligt det aktuella vattenskyddsområdets skyddsföreskrifter inte råder förbund mot bergvärmeanläggningar” samt att inte heller enligt det förslag till reviderade skyddsföreskrifter bedömts vara motiverat att införa ett generellt förbud mot installation av bergvärmeanläggningar i den sekundära zonen.
Länsstyrelsen skriver också att ”anordningar för bergvärme generellt sett är positiva ur hållbarhetssynpunkt, då det innebär en miljövänlig produktion av värme”.

Villkor räcker för tillstånd

Vidare konstateras”, skriver Länsstyrelsen i Stockholm, ”att det planerade borrhålet, enligt kartmaterial från SGU, sannolikt ligger utanför både vattentäktens grundvattenförekomst och tillrinningsområde. Sammantaget gör Länsstyrelsen bedömningen att riskerna för negativ påverkan på vattentäkten på grund av den planerade bergvärmeanläggningen i detta enskilda fall inte är tillräckligt stora för att ett förbud ska vara motiverat. Avseende vad nämnden anfört i frågan om de risker som förenas med anläggandet av brunnen, anser Länsstyrelsen att dessa risker är möjliga att begränsa genom reglering av försiktighetsmått i villkor”.

Vidtar försiktighetsmått

– Länsstyrelsen menar alltså att kommunen gått för långt genom sitt förbud och att tillstånd ska kunna ges om bara vissa villkor ställs, säger Magnus Berg.
– De villkor vi har föreslagit gäller olika typer av försiktighetsmått vid själva borrningen och installationen. Bland annat att man använder sig av vegetabiliska oljor, att man inte tankar i närområdet och givetvis att man utför borrningen enligt SGU:s standard för Normbrunn. Vi har också påpekat att anläggningen i drift inte utgör någon risk.

Överklagar inte

Miljökontoret i Upplands-Väsby kommun har beslutat att inte utnyttja sin möjlighet att överklaga beslutet till Mark- och miljödomstolen.
– Vi kommer i stället att upp ärendet till förnyad prövning utifrån de synpunkter som lämnades i länsstyrelsens yttrande, meddelar bygg- och miljöchef Anna von Axelson i ett skriftligt svar till Borrsvängen.
Magnus Berg är givetvis nöjd med utslaget och tycker att Länsstyrelsen fattat ett klokt beslut:
– Ja, jag tycker att man har resonerat på ett bra sätt. Nu har det här beslutet ingen prejudicerande effekt, det kan ske först i högre instans. Men det är positivt och viktigt för branschen att beslutet är fattat.

Text: Jörgen Olsson Karta: SGU

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *