Sök pengar för teknisk utveckling!

Geotecs tekniska kommitté, TK, höll en genomgång på Geotecs årsstämma 2018 av vad som diskuterats och studerats under det gångna året.

Ett viktigt budskap är att det finns utvecklingspengar – upp till 50 000 kronor – att söka för den som har en idé om en teknisk förbättring och vill göra försök och utvärdering.

TK påminde också medlemmarna om att komma in med frågor och arbetsuppgifter man vill att TK ska ta itu med.

Ett av årets större arbeten har gällt brandklassning av kollektorslang, där det nu finns nya och fastslagna riktlinjer. Arbetet har inneburit en hel del diskussioner och samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

– Enligt de nya riktlinjerna kan vi göra övergången från plast till metall inomhus, som längst en halv meter innanför väggen, berättade Joakim Hjulström, ledamot i TK och teknisk kommunikatör på Geotec.

Anders Jonsson redovisade två försök. Han har bland annat provkört Sandviks nya hammare.

– Den är fullt i paritet med alla andra. Notervärt är att jag inte har haft några spolstopp, berättade Anders, som inte heller observerat några skillnader vare sig han använt 115-, 120- eller 140 millimeterskronor.

Ett annat experiment gäller ett specialkonstruerat flak, med sedimenteringsfack och en särskild beläggning som väsentligt underlättar tömningen av kaxet. De första erfarenheterna är goda, men mer utvecklingsarbete behövs.

Unik geologi bakom grundvattenfynd

SGU har kartlagt en ny stor grundvattenförekomst i berget kring Locknesjön som kan vara intressant för Östersunds vattenförsörjning.

Källflödena i botten på
Locknesjön syns som
ett antal markanta fördjupningar
i sjöbotten.

Enligt SGU:s första bedömningar bör förekomsten ha en kapacitet på 6 000–8 000 kubikmeter per dygn, men under en begränsad tid är det sannolikt möjligt att fördubbla uttaget, vilket räcker för att försörja en stad i Östersunds storlek.
– Det finns alltid risker att stora uttag påverkar vattenbalansen och ekosystemen i området. Men som reservvattentäkt under några månader kan den säkert fungera, även om det behövs mer noggranna undersökningar för att bedöma konsekvenserna, säger Peter Dahlqvist, statsgeolog på SGU.
Anledning till de mycket goda uttagsmöjligheterna är de speciella geologiska förutsättningar som finns i området. Ett fler hundra miljoner år gammalt meteoritnedslag har tillsammans med karstvittring skapat ett sprick- och porsystem med förutsättningar för vattenuttag som är smått unika i denna del av Sverige.

Sandviken digitaliserar dricksvattnet

Genom datainsamling, modellering och övervakning av vattenresurserna ska projektet effektivisera och trygga dricksvattenproduktionen i Sandviken.

Det kommer att ske genom digitalisering och automatisering av produktionsprocesserna från vattentäkt till färdig produkt. Genom att bättre förstå råvattenkällorna, sjön och grundvattnet samt hur förändringar sker under året kan dricksvattenförsörjningen effektiviseras. Som under vissa delar av året, då det är mycket organiskt kol i sjön som kräver mer kemikalier för att rena. Då kan man använda mer grundvatten istället för sjövatten.
Projektet ska både förbättra processtyrningen och ta fram ett produktionsplaneringsverktyg. Där ska modeller för ytvatten, grundvatten och process integreras i en och samma operatörsvy. Genom detta ska Sandviken Energi mer effektivt kunna styra den framtida dricksvattenproduktionen.

25-årsjubel i Holmsund

Brunnsborrarna Rehn & Sjöberg i Holmsund fyller 25 år i år. Firmans första kvartssekel firades med att innehavarna sedan starten, Tomas Rehn och Jörgen Sjöberg, tog med sig alla anställda på resan till den stora borrmässan GeoFluid i Piacenza i Italien första helgen i oktober.

– I övrigt blir det inte något särskilt firande. Det är väldigt mycket jobb nu, säger Tomas Rehn till Borrsvängen.

Fr v Tomas Rehn och Jörgen Sjöberg på
plats i Italien.

Företaget startade genom att Tomas och Jörgen köpte upp utrustningen från ett konkursat borrföretag där Tomas jobbat.
– Från början var det enbart vattenbrunnsborrning. Under 90-talet kom energiborrningen och sedan har vi breddat oss ytterligare genom entreprenad- och anläggningsborrning för Botniabanan.
Även ett fjärde verksamhetsfält är på väg att öppnas.
– Det är undersökningsborrning, som vi börjat lite med och som jag tror kommer att växa, säger Tomas Rehn.
Borrsvängen gratulerar jubilaren Rehn & Sjöberg och önskar lycka till de kommande 25 åren!

Geotec på Geofluid i Piacenza

Den 4-7 oktober arrangerade Geotec en mässresa till Geofluid-mässan i Piacenza, Italien. Mässan har anordnats vartannat år sedan 1978 och firade i år sitt 40-årsjubileum.

Där samlas leverantörer och entreprenörer som arbetar inom brunns- och grundläggningsborrning, geoenergi, geoteknik och geofysiska undersökningar. Utställningsytan är cirka 12 000 kvadratmeter utställningsyta inomhus och 18 000 kvadratmeter utomhus. Här samsas borriggar, kompressorer och betongpumpar för återfyllning av borrhål med borrhammare, brunnsfilter, borrhålssonder, georadarutrustning för att nämna en del. Att fredagen bjöd på strålande solsken och 25 grader varmt hjälpte till att hålla stämningen på topp medan nyfikna besökare kryssade mellan de olika utställarna.

Över åren har mässan gått från att framför allt vara en nationell företeelse till att locka fler och fler internationella besökare och utställare. Förra gången, 2016, lockade mässan fler än 10 500 besökare, varav 75 procent var italienare och resterande 25 procent kom från 83 olika länder. Det återstår att se hur årets fördelning blev, men med en delegation på omkring 50 personer var Geotec väl representerat.

Lauri Vannas (tv) är ny kontaktperson på GWE, här med Geotecs Johan Andersson. Foto: Joalim Hjulström

”Svenska” leverantörer visade upp sig

Bland de leverantörer som verkar i Sverige syntes bland andra Mincon, Muovitech, Eurodrilling center (återförsäljare för Comacchio) och GWE German Water and Energy group.
Muovitech visade upp sitt nya system för övervakning av borrhålslager. Varje slinga förses med en temperaturgivare som sedan kan avläsas via olika gränssnitt, exempelvis en app. Att se temperaturen i varje kollektor möjliggör snabb och effektiv injustering, samt övervakning och provning av funktion.
I GWEs monter visade Lauri Vannas med kollegor upp bland annat produkter för vattenbrunnar och grundvattenövervakning. Företaget säljer även en stor mängd andra produkter för geoenergisystem och borrning.
Förutom besök på mässan fick deltagarna njuta av en guidad tur genom Milano. Dessutom besök och middag på vingården il Mosnel samt en båttur på Como-sjön med strandhugg och middag i byn Bellaggio.

Text: Joakim Hjulström

Processen kring samgåendet går vidare

Processen med sammanslagningen mellan organisationerna fortlöper med gott mod. Under sommaren och förhösten har gruppen som till slut kunde formera sig, beslutat vem som skall sitta som ordförande i sammanslagningskommittén. Det är positiva tongångar när vi diskuterar och även om vi inte skulle hinna färdigt till november 2018, har vi siktet inställt på att genomföra en sammanslagning som blir så gynnsam som möjligt för den framtida organisationen.

Text: Johan Barth

Urban Eriksson har avlidit

Urban Eriksson, delägare i Brunnsborrarna Edervall & Eriksson AB samt i Brunnsborrarna i Östersund AB, har i en ålder av 72 år avlidit efter en kortare tids sjukdom.

Nu kollas rutinerna kring kompressorer

Just nu är Arbetsmiljöverket, AMV, ute i landet och inspekterar rutinerna kring hur företag sköter bland annat sina kompressorer.

– Det handlar om AFS 2017:3, ”Användning och kontroll av trycksatta anordningar”, säger David Börjesson på Altea till Borrsvängen.

De trycksatta anordningar det vanligen handlar om när det gäller borrningsföretag är:

  • Stationära kompressorer i lokaler.
  • Mobila kompressorer.
  • Transportabla gasflaskor/slutna cisterner.

– Det som krävs är att man kan visa rutiner för riskbedömning vid användning och placering av anordningen, samt rutiner för fortlöpande tillsyn, det vill säga egenkontroll, besiktning med mera, säger David Börjesson.

Måste föra journal

För vissa anordningar krävs dessutom att man för journal över ”anordningens återstående livslängd”.

– Det innebär att man fortlöpande ska dokumentera att man inte överskrider den maximala livslängd för anordningen som tillverkaren satt upp. Om dokumenterade rutiner saknas riskerar man sanktionsavgifter på mellan 10 000 och 100 000 kronor per anordning, beroende på antalet anställda, säger David Börjesson.

Text: Jörgen Olsson

Högre krav på cisterner med brandfarlig vätska

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB och Naturvårdsverket gör under sommaren om sina respektive föreskrifter för cisterner och rörsystem med brandfarlig vätska.

– Rent formellt flyttas mer av ansvaret för kravställning och tillsyn över till MSB. Naturvårdsverket fokuseras i sina föreskrifter på sekundära skydd för cisternerna och lämnar kraven på cisterner och rörledningar till MSB säger David Börjesson på Altea. En del tekniska krav på utrustningen skärps i och med att de knyts både till den så kallade ATEX-lagstiftningen om explosiv atmosfär och till CE-märkningen enligt maskindirektivet. Bland annat gäller kravskärpningen kopplingar och korrosionsskydd.

Riskerar lagbrott

– Borrare berörs av detta framför allt när man reparerar eller bygger om den utrustning som omfattas. Det är många i branschen som är händiga och duktiga på att fixa och laga, men risken är att det man lagat inte längre uppfyller lagstiftningens krav, säger David Börjesson. De nya föreskrifterna träder i kraft den 1 juli.

Mer information finns på msb.se och naturvardsverket.se.

Text: Jörgen Olsson

SGU letar efter mer grundvatten

Med helikoptermätning med hjälp av den så kallade TEM-tekniken inledde SGU i slutet av maj sökandet efter nya grundvattentillgångar i östra Östergötland och i Västergötland väster om Vättern. Tekniken, som använder sig av elektromagnetiska vågor, ger en tredimensionell bild av jordlager och bergarter ner till 200 meters djup.

Mätningarna är ett led i arbetet för att skapa säkrare vattenför-sörjning i stora delar av landet,
ett behov som uppmärksammats efter de senaste årens mycket låga grundvattennivåer. Efter helikopterflygningarna tolkas insamlade data och preliminära resultat kan presenteras före årets slut.