Kolla transportörens tillstånd!

Beställaransvaret vid köp av yrkesmässiga transporter har förtydligats och skärpts. För borrbranschen är detta angelägna nyheter för entreprenörer som anlitar en transportör för att till exempel flytta kaxcontainrar eller borriggar.

– Det åligger beställaren att kontrollera att företaget har yrkestrafiktillstånd. Saknas detta faller ansvaret på beställaren och det blir böter. Även upp till ett års fängelse finns i straffskalan, säger David Börjesson på Altea till Borrsvängen.
Den som beställer tjänsten måste alltså försäkra sig om att transportföretaget har tillstånd att utföra den. För att underlätta detta har Transportstyrelsen tagit fram en e-tjänst, där man med hjälp av transportörens organisationsnummer kontrollerar att yrkestrafiktillstånd finns.
E-tjänsten finns här.

 

 

Nytt hotell i Ystad får geoenergi

Malmberg har fått uppdraget av PMJ Fastigheter att leverera en komplett produktionsanläggning för geoenergi som kommer att ge värme, varmvatten och komfortkyla till Ystads nya hotell- och kongresscenter, Fritiden Hotell & Kongress. Geoenergianläggningen levererar, förutom värme och komfortkyla,  även varmvatten till fastigheten. Huvuddelen i anläggningen är ett borrhålslager.
Malmberg levererar även en fabriksbyggd komplett teknikcentral enligt konceptet Malmberg EnerGeo, som placeras i befintliga lokaler. I maj 2020 ska den nya hotell- och konferensanläggningen öppna.

Rototec har förvärvat Stures Brunnsborrning

Snabbväxande koncernen Rototec har gjort klart med ytterligare ett företagsförvärv i form av Stures Brunnsborrning i Stockholm, som drivs i tredje generationen av Jonas Jansson.

– Det sker en konsolidering i branschen och det krävs större aktörer för att möta efterfrågan och kunna fortsätta utveckla geoenergimarknaden, säger Mikko Ojanne, vice vd och ansvarig för bolagsköp och utveckling på Rototec, till Borrsvängen.

Rototec vill stärka sin kompetens och konkurrenskraft gentemot de stora fastighetskunderna.

– Med Stures får vi in mycket erfarenhet och kunnande. Det är ett bra gäng, som passar in hos oss.

Rototec köpte tidigare i år Rubenssons Brunnsborrning. Och fler förvärv är att vänta, enligt Ojanne:

– Ja absolut. Vi omsätter 500 miljoner kronor i år och enligt planen ska det vara en miljard till år 2022. Vi vill växa både organiskt och genom förvärv.

Värmdö och KTH forskar om vattenförsörjning

Värmdö kommun och KTH Vattencentrum får 500 000 kronor från Vinnova för ett projekt med testbäddar inom vattenförsörjning. Testbädden syftar till att utveckla nya hållbara och småskaliga lösningar för trygg vattenförsörjning och god vattenstatus i Östersjön.
Värmdö är en skärgårdskommun som omfattar omkring 10 000 öar. Öarna, liksom flera områden på fastlandet, saknar anslutning till kommunalt vatten- och avloppsnät. Stora delar av kommunens invånare är beroende av lokala lösningar för sin vattenförsörjning.

Långsiktig hållbarhet

Testbäddsutvecklingen är ett led i ett långsiktigt arbete med syfte att utveckla lösningar för hållbar vattenförsörjning, som kan tillämpas i olika sammanhang med skilda förutsättningar. På så sätt ska testbädden bidra till att säkerställa tillgång till säkert dricksvatten.
Projektet skall ge forskare, företag och entreprenörer möjlighet att testa småskaliga tekniska och organisatoriska lösningar i en verklig miljö. Inom projektet samverkar offentlig sektor, civilsamhälle, akademi och näringsliv.

SGU guidar digitalt om vattenförvaltning

Sveriges geologiska undersökning, SGU, har lanserat sin första digitala guide på webben. Det är vägledningen för vattenförvaltning av grundvatten som har fått digital kostym och dessutom utökats med ett avsnitt om grundvattenberoende ekosystem.

Digitaliseringen av vägledningen, som tidigare endast funnits i tryckt form, har bland annat gjorts för att öka tillgängligheten, för att underlätta uppdateringar och för att enklare kunna länka samman information. I det nya avsnittet om grundvattenberoende ekosystem har SGU samlat information om kartläggning, riskbedömning, övervakning och miljökvalitetsnormer.

Detta avsnitt togs fram under 2017 och 2018 och publiceras nu för första gången. Vägledningen har också uppdaterats med aktuella föreskrifter. Det har även tillkommit ett avsnitt som heter ”Om vägledningen” där du bland annat kan hitta ordlista, ändringslogg och en översikt av webbplatsen.

Den digitala vägledningen ersätter SGU-rapport 2014:31.

Linus Möllgaard är Årets borrare 2018

Årets borrare 2018 är Linus Möllgaard.

Varje år delar FAB, Föreningen för Aktiva i Borrbranschen, ut ett pris till en borrtekniker som utmärkt sig lite extra. Under en ceremoni i Göteborg och på företaget Tautec, korades ”Årets borrare 2018” – Linus Möllgaard.

Linus Möllgaard tilldelas priset ”Årets borrare” med motiveringen att han har utmärkt sig i sitt arbete som borrtekniker inom grundläggningsbranschen. Linus anses vara en mycket kompetent yrkesmänniska och uppskattas högt av både kollegor och kunder för sin förmåga att kunna lösa problem och slutföra svåra uppdrag.

Pristagaren erhöll i vanlig ordning en osedvanligt vacker statyett, ett diplom och en möjlighet att, för FAB:s räkning, spendera 20 000 kronor till utbildning, mässor eller dylikt.

Det var en värdig mottagare som sken i kapp med sin arbetsgivare, Daniel Rönnängsgård, även han Årets borrare en gång i tiden! Vi lyfter på hjälmen och säger grattis!

Johan Barth, ordförande i FAB

PS. Glöm inte att nominera era duktiga borrare till Årets borrare 2019. Skicka in era förslag med tillhörande motivering till johan.barth[at]geotec.se

Sök pengar för teknisk utveckling!

Geotecs tekniska kommitté, TK, höll en genomgång på Geotecs årsstämma 2018 av vad som diskuterats och studerats under det gångna året.

Ett viktigt budskap är att det finns utvecklingspengar – upp till 50 000 kronor – att söka för den som har en idé om en teknisk förbättring och vill göra försök och utvärdering.

TK påminde också medlemmarna om att komma in med frågor och arbetsuppgifter man vill att TK ska ta itu med.

Ett av årets större arbeten har gällt brandklassning av kollektorslang, där det nu finns nya och fastslagna riktlinjer. Arbetet har inneburit en hel del diskussioner och samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

– Enligt de nya riktlinjerna kan vi göra övergången från plast till metall inomhus, som längst en halv meter innanför väggen, berättade Joakim Hjulström, ledamot i TK och teknisk kommunikatör på Geotec.

Anders Jonsson redovisade två försök. Han har bland annat provkört Sandviks nya hammare.

– Den är fullt i paritet med alla andra. Notervärt är att jag inte har haft några spolstopp, berättade Anders, som inte heller observerat några skillnader vare sig han använt 115-, 120- eller 140 millimeterskronor.

Ett annat experiment gäller ett specialkonstruerat flak, med sedimenteringsfack och en särskild beläggning som väsentligt underlättar tömningen av kaxet. De första erfarenheterna är goda, men mer utvecklingsarbete behövs.

Unik geologi bakom grundvattenfynd

SGU har kartlagt en ny stor grundvattenförekomst i berget kring Locknesjön som kan vara intressant för Östersunds vattenförsörjning.

Källflödena i botten på
Locknesjön syns som
ett antal markanta fördjupningar
i sjöbotten.

Enligt SGU:s första bedömningar bör förekomsten ha en kapacitet på 6 000–8 000 kubikmeter per dygn, men under en begränsad tid är det sannolikt möjligt att fördubbla uttaget, vilket räcker för att försörja en stad i Östersunds storlek.
– Det finns alltid risker att stora uttag påverkar vattenbalansen och ekosystemen i området. Men som reservvattentäkt under några månader kan den säkert fungera, även om det behövs mer noggranna undersökningar för att bedöma konsekvenserna, säger Peter Dahlqvist, statsgeolog på SGU.
Anledning till de mycket goda uttagsmöjligheterna är de speciella geologiska förutsättningar som finns i området. Ett fler hundra miljoner år gammalt meteoritnedslag har tillsammans med karstvittring skapat ett sprick- och porsystem med förutsättningar för vattenuttag som är smått unika i denna del av Sverige.

Sandviken digitaliserar dricksvattnet

Genom datainsamling, modellering och övervakning av vattenresurserna ska projektet effektivisera och trygga dricksvattenproduktionen i Sandviken.

Det kommer att ske genom digitalisering och automatisering av produktionsprocesserna från vattentäkt till färdig produkt. Genom att bättre förstå råvattenkällorna, sjön och grundvattnet samt hur förändringar sker under året kan dricksvattenförsörjningen effektiviseras. Som under vissa delar av året, då det är mycket organiskt kol i sjön som kräver mer kemikalier för att rena. Då kan man använda mer grundvatten istället för sjövatten.
Projektet ska både förbättra processtyrningen och ta fram ett produktionsplaneringsverktyg. Där ska modeller för ytvatten, grundvatten och process integreras i en och samma operatörsvy. Genom detta ska Sandviken Energi mer effektivt kunna styra den framtida dricksvattenproduktionen.

25-årsjubel i Holmsund

Brunnsborrarna Rehn & Sjöberg i Holmsund fyller 25 år i år. Firmans första kvartssekel firades med att innehavarna sedan starten, Tomas Rehn och Jörgen Sjöberg, tog med sig alla anställda på resan till den stora borrmässan GeoFluid i Piacenza i Italien första helgen i oktober.

– I övrigt blir det inte något särskilt firande. Det är väldigt mycket jobb nu, säger Tomas Rehn till Borrsvängen.

Fr v Tomas Rehn och Jörgen Sjöberg på
plats i Italien.

Företaget startade genom att Tomas och Jörgen köpte upp utrustningen från ett konkursat borrföretag där Tomas jobbat.
– Från början var det enbart vattenbrunnsborrning. Under 90-talet kom energiborrningen och sedan har vi breddat oss ytterligare genom entreprenad- och anläggningsborrning för Botniabanan.
Även ett fjärde verksamhetsfält är på väg att öppnas.
– Det är undersökningsborrning, som vi börjat lite med och som jag tror kommer att växa, säger Tomas Rehn.
Borrsvängen gratulerar jubilaren Rehn & Sjöberg och önskar lycka till de kommande 25 åren!