Återfyllning – Miljöbalkens hänsynsregler styr villkoren

Magnus Berg, Nordic Law.

Kan kommunen kräva att en energibrunn återfylls som villkor för ett tillstånd?
Absolut. Om kostnaden för åtgärden står i proportion till nyttan.

– Men i de flesta fall får man nog inte framgång i att överklaga ett sådant beslut, säger Magnus Berg, advokat på Nordic Law, inriktad på miljörätt.

Ytterst är det miljöbalken som styr kommunens och länsstyrelsens möjlighet att kräva återfyllning. Här slår de så kallade hänsynsreglerna fast att alla som bedriver en verksamhet eller ska vidta en åtgärd, ska förebygga, hindra och motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Man ska också skaffa sig den kunskap som behövs för detta. Här kommer rekommendationer från olika så kallade sektorsmyndigheter in i bilden, i det här fallet SGU och dess Normbrunn -16.

– Dessa rekommendationer har tung inverkan på vad som anses vara skälig hänsyn, säger Magnus Berg.

Kan överklaga

Enligt Normbrunn -16 kan ett borrhål under vissa förutsättningar utgöra en risk för påverkan på ett grundvattenmagasin. Den största risken finns, enligt SGU, i energibrunnar eftersom vattnet inte dricks och därmed kontrolleras. Om kommunen gör bedömningen att dessa förutsättningar finns vid en anmälan om tillstånd, då har den rätt att lämna villkor och föreskrifter för borrningen med hänvisning till miljöbalkens hänsynsregler.

– Tycker man att det är för hårda krav, då kan man överklaga villkoren med motiveringen att de risker som beskrivs i Normbrunn -16 inte finns på den specifika platsen. Kanske kan man påvisa att det saknas skäl till återfyllning, men jag skulle säga att i de flesta fall lyckas man inte få bort sådana villkor om brunnen ligger i ett vattenskyddsområde och geologin är besvärande, säger Magnus Berg.

Inte orimlig

Det finns även en annan möjlighet. Enligt miljöbalken ska kraven som ställs enligt hänsynsreglerna inte vara orimliga att uppfylla.

– Om kostnaden inte står i rimlig proportion till nyttan, då ska man inte behöva utföra åtgärden, förklarar Magnus Berg och fortsätter:

– Ett alternativ kan vara att istället ålägga fastighetsägaren att ta regelbundna vattenprover för att visa att grundvattnet inte har påverkats. Det kan bli billigare än att återfylla.

Möjligheten att kommunen eller länsstyrelsen kan kräva återfyllning bör finnas med i brunnsborrarens avtal med beställaren, påpekar Magnus Berg.

– Det är viktigt att flagga för alla eventuella merkostnader redan i offerten. Ha med en standardformulering i offerten att det kan tillkomma kostnader om kommun eller annan myndighet kräver extra åtgärder som villkor för tillstånd. Annars kan det bli svårt att få betalt för extrakostnaden.

Det här säger hänsynsreglerna i miljöbalken

2 §   Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.

3 §   Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik.
Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

6 §   För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.

7 §   Kraven i 2-5 § och 6 § första stycket gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *