Uppsala växer – och utreder nya vattentäkter

Maria Lindqvist Pettersson.

Uppsala är en av Sveriges kraftigast växande kommuner, utanför Stockholmsområdet. I centrum för expansionen står det så kallade Uppsala-paketet, med bland annat ny järnväg och 33 000 nya bostäder. Hur hänger vattenförsörjningen med i den snabba expansionen?

Uppsala-paketet är ett mångmiljardavtal, i vilket staten investerar i nya järnvägsspår mellan Uppsala och Stockholm, en ny järnvägsstation söder om staden och en ny spårväg. I gengäld garanterar Uppsala 33 000 nya bostäder i de södra stadsdelarna.

Samtidigt expanderar Uppsala även norr om staden, framför allt genom att Storvreta kommer att växa etappvis. Detta i en kommun som i dag är helt beroende av grundvatten för sin dricksvattenförsörjning. Men expansionen kan leda till att Uppsala i framtiden kommer att hämta vatten även från Dalälven.

Fullt upp

Uppsala tätort är byggd på Uppsalaåsen, varifrån staden också hämtar sitt dricksvatten. Orterna runtomkring försörjs av andra, borrade grundvattentäkter. Den planerade expansionen gör att det är fullt upp på Uppsala Vatten och Avfall, där Maria Lindqvist Pettersson är utredningsingenjör.

– Vi jobbar både med utredningar av behov och tillgång och vilka tillstånd vi behöver söka för vattentäkterna. Utifrån kommunens befolkningsprognoser och den planerade tillväxten bedömer vi vilka orter vi ska prioritera. Vi genomför även fältförsök som provpumpningar för att trygga vattenförsörjningen, berättar Maria Lindqvist Pettersson och fortsätter:

– Vissa orter som Storvreta kommer att växa, där projekterar vi ett nytt vattenverk för att kunna leverera tillräckligt med dricksvatten. Vi kommer också behöva utöka råvattentillgången med fler brunnar.

Behöver ny vattenresurs

För att få en bättre redundans bygger Uppsala Vatten och Avfall överföringsledningar mellan det växande Storvreta och ett par andra orter, så att flera täkter kan försörja Storvreta och vice versa.

När det gäller Uppsala stad behöver kapaciteten öka även där. Ett nytt vattenverk även i staden är under utredning.

– Vi behöver både fler brunnsområden och större infiltrationskapacitet i Uppsalaåsen till 2030. I dag fyller vi på åsen med vatten från Fyrisån, men behöver utreda hur länge åns vatten räcker och hur vi kan optimera systemet. Vi behöver dessutom ytterligare en vattenresurs till staden. Därför kommer vi att utreda Dalälven som ett alternativ, främst som infiltrationsvatten. Men vi kan inte utesluta att vi kommer att behöva det även som en ytvattenresurs, säger Maria Lindqvist Pettersson.

Det är stora vatteninvesteringar framöver, inte minst ett nytt vattenverk för staden?

– Ja, det skulle jag vilja säga. Det kom egentligen inte som en överraskning. Det har funnits en strategi för ett tredje vattenverk under en längre tid.

Upplever du att det finns en medvetenhet om vattenfrågorna i kommunen?

– Jag tycker att den har hamnat högre upp på agendan. De torra somrarna har gjort att många kommuner har upptäckt att vattenresurserna inte räcker hur länge som helst. Vi behöver använda dem vi har smart och effektivt.

Kan tillgången på vatten sätta stopp för en planerad expansion?

– Ja, det kan den göra. Men många städer har byggts kring vattenresurser. För andra blir det en ekonomisk fråga. Vatten finns, det är bara en fråga om avstånd och kostnad.

Kommer de stora satsningarna på infrastruktur, ny järnväg och spårväg, att påverka vattenresurserna?

– Vi har våra vattentäkter i huvudsak norr om Uppsala och den största expansionen planeras i de sydöstra stadsdelarna. Men eftersom åsen löper under hela staden kan det finnas vissa utmaningar. Det krävs genomarbetade underlag för att visa att de detaljplaner som tas fram är genomförbara, utan att äventyra yt- och grundvatten. I de fall där det råder osäkerhet om risk för påverkan på grundvattnet ska försiktighetsprincipen gälla.

– Spårväg och nya broar kan riskera att påverka grundvattnets kvalitet. Därför är det väldigt viktigt att utföra relevanta utredningar och skyddsåtgärder, både i byggskedet och för att säkerställa det långsiktiga skyddet.

Kommer vattnet att räcka till alla nya Uppsalabor?

– Ja, när vi har genomfört våra satsningar kommer det att räcka. Men en så utmanande stadsutveckling gör att samarbetet med kommunen och andra intressen måste fungera, att vi har förståelse för varandras perspektiv och förutsättningar. Den här expansionen innefattar väldigt stora frågor och händelser.

TEXT: LARS WIRTÉN

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *