Vad är grundvatten? Så bildas grundvatten, där finns det och så fylls det på

Sommarens torka har satt fokus på grundvattnet: var finns det, hur bildas det och vad påverkar? Borrsvängen bad Mattias Gustafsson, statsgeolog och regionansvarig för södra och östra Sverige på SGU, att gå igenom grunderna om grundvatten.

För de flesta i Sverige är vatten en självklarhet. Vi öppnar kranen och fyller våra glas och kastruller, duschar på morgonen och vattnar våra växter. Det bara finns där och är inget vi behöver oroa oss över i vardagen.

Men när vi plötsligt tvingas spara på vatten på grund av långvarig torka, då börjar många fundera och inse att det faktiskt är ett av våra viktigaste livsmedel. Och att det är fantastiskt bekvämt att det bara kommer ur kranen. Varje dag, året om.

De flesta har kommunalt vatten som kan komma från ytvattentäkter som större insjöar, stora grundvattenmagasin eller en kombination av båda. Många på landsbygden har egna brunnar, grävda eller borrade, och tar sitt vatten från ett mindre grundvattenmagasin.

Den mättade zonen

Hur bildas då grundvatten? Var kommer det ifrån? Hur hamnar det i dessa magasin under marken?

– Grundvatten finns i den del av marken där alla porer och sprickor är helt fyllda med vatten. Den kallas den mättade zonen, till skillnad från den omättade ovanför, där det är en blandning av luft och vatten eller bara luft, säger Mattias Gustafsson.

Zonen närmast marken kallas rotzonen. Här kan vattenhalten vara hög om den består av tät jord som kan hålla kvar vatten bra. Den omättade zonen uppfattas som torr jord, trots att den innehåller en blandning av luft och vatten. Zonerna kan ligga i olika skikt ovanpå varandra.

– Under en mättad zon kan det ligga ett tätt lager av lera som stoppar upp vattnet. Därunder kan en ny omättad zon bildas som leder ner till en ny, mättad grundvattenzon.

Grundvattennivån höjs alltså när den omättade zonen blir mättad av tillrinnande vatten.

– Det normala är att grundvattnet varierar upp till tre-fyra meter över ett år, förklarar Mattias Gustafsson.

Schematiskt vattenhaltsdiagram.
Förlaga: Holmstrand O och Wedel P, 1976: Markvattenundersökningar i ett urbant område, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg.

Kapillärvattenzoner

Det förekommer ytterligare en typ av zon, kapillärvattenzon. Mineralkornen binder vatten kring sin egen yta med hjälp av elektriska laddningar. När mer vatten tränger ner i zonen kan det ”klättra” på de vattenomgivna partiklarna.

– I silt- och lerjordar är den här zonen relativt stor och grundvattennivån kan då höjas mycket snabbt, så mycket som tre meter på ett dygn. De här jordarterna är därför väldigt tjälskjutande på våren, säger Mattias Gustafsson.

Fylls på under hösten

Grundvatten bildas framför allt under hösten och våren, i de södra delarna av landet även vintertid så länge det inte är tjäle i marken.

– Det som krävs är att vi får tillräckligt mycket nederbörd när det inte sker någon direkt avdunstning på grund av värme, samtidigt som växternas röt-ter inte tar upp vattnet. Därför är det viktigt med regn under hösten för att grundvattendepåerna ska fyllas på igen efter en sommar.

Grundvatten kan bildas även på sommaren, men då krävs mycket regn.

– När det växer måste det komma dagsregn flera dagar i rad, då hinner växterna mättas. Annars tar deras rötter i princip allt som faller och som inte avdunstas.

Vårfyllning i norr

I Skåne bildas grundvatten under oktober till april. Norrut upphör grundvattenbildningen när snön kommer och lägger sig. På våren, under snösmältningen, bildas nytt grundvatten under kort tid.

– Det är bra för grundvattenbildningen. Det tillförs inte så många millimeter per timme, men det blir ett jämnt tillflöde, som om det regnade varje dag i flera veckor.

– Det här gör att södra Sverige har högst grundvattennivåer under mars-april. Norrland har lägst grundvattennivåer under samma tid. Där är nivåerna istället som högst mitt i sommaren. Då har de börjat sjunka i södra Sverige.

De här årstidsförändringarna följer sitt mönster varje år. Men tillgången på grundvatten varierar mellan åren.

– Det är därför SGU ibland kan säga att det är höga nivåer under hösten, när de i själva verket är som lägst sett över hela året. Men vad vi menar är att de är höga för att vara på hösten, förklarar Mattias Gustafsson.

Geologin avgör grundvattenbildningen

Men det är inte bara temperatur och växtlighet som avgör hur snabbt och hur mycket grundvatten som bildas. De geologiska förhållandena är avgörande.

– Ju mer sprucken och uppluckrad marken är, ju mer vatten kan den ta emot per tidsenhet. Stora magasin i rullstensåsar och sedimentär berggrund är inte så känsliga för kortare variationer, de påverkas kanske över en femårsperiod.

– Små magasin i morän, det vill säga grävda brunnar, kan däremot sina på grund av torka ett enskilt år. Det är ofta då brunnsborrare kommer in i bilden och ersätter den grävda brunnen med en borrad brunn.

Grundvattnets strömning

När vattnet har tagit sig igenom rotzonen, vidare genom den omättade zonen och till sist hamnar i den mättade zonen, följer det grundvattnets strömning som påverkas av gravitationen och i princip följer markytans lutning.

– Grundvattnet rör sig alltid mot lågpunkter. Sjöar och åar är sådana, de kan bestå av upp till 70-80 procent av grundvatten som flödat ut.

Grundvattnets strömning tar olika lång tid beroende på geologin i marken.

– I en grov rullstensås kan det röra sig om kilometrar på ett år, medan vi räknar hastigheten i lera i millimetrar per år, säger Mattias Gustafsson.

Det här gör att rullstensåsar, där strömningshastigheten är hög, är en risk vid föroreningar.

– Dels sprids föroreningar snabbare, dels hinner marken inte fånga upp föroreningarna i samma grad som vid tätare geologiska förhållanden.

Vattnets kretslopp. Förlaga: Bear J, 1979: Hydraulics of groundwater, Mc Graw-Hill, New York.

Var finns grundvatten?

Grundvatten finns som tidigare har beskrivits i porer och sprickor i den så kallade mättade zonen. Sämsta geologiska förhållande för grundvattenbildning är en tät och sprickfri bergart. I granit förekommer till exempel nästan inget grundvatten.

– I en rullstensås däremot, med grusigt och stenigt material, kan du ta ut 50 liter i sekunden i en rätt utförd filterbrunn.

Rent berg behöver inte betyda att det inte finns något grundvatten. Ofta finns det gott om sprickor som leder vatten som en borrad brunn kan samla upp.

– Att borra brunnar i berg är mycket säkrare ur ett försörjningsperspektiv. De sinar normalt inte, eftersom de är djupare och påverkas inte av korttidsvariationer.

– Sedimentära berggrunder, som kalk- och sandsten, är vattenförande. Dessa finns framför allt i sydligaste Sverige och på Gotland.

Akvifer är ett vanligt förekommande begrepp, inte minst inom geoenergin där det talas om akviferlager. Enligt Mattias Gustafsson är det i princip synonymt med grundvattenmagasin.

– Det är en för människan ekonomiskt utvinningsbar grundvattenresurs, det vill säga en sammanhängande utnyttjbar volym av grundvatten. Om det räcker att försörja en familj så är det en akvifer. Men när man pratar om akviferer menar man i allmänhet större grundvattenmagasin.

Infiltration används för konstgjort grundvatten

Infiltration är ett centralt begrepp inom grundvattenteori och står för själva grundvattenbildningen, den process där vatten tar sig ner genom de olika zonerna i marken. Men begreppet används ofta för att beskriva konstgjord grundvattenbildning.

– Det här är intressant när grundvattnet inte räcker till riktigt. Då kan vi aktivt utnyttja infiltration för att få vatten av hög kvalitet, förklarar Mattias Gustafsson.

– Infiltrationen gynnas av grovkorniga jordar och mindre växtlighet och vice versa. Säg att en kommun har tillgång till en rullstensås med bra förutsättningar att lagra vatten, men det regnar inte tillräckligt.

– Då kan man gräva bassänger i rullstensåsen och ta vatten från en ytvattenkälla, till exempel en sjö, och leda dit. Genom att hälla i sjövattnet i bassängerna infiltrerar det och du kan sedan pumpa upp det i brunnar nedströms. Du får då en reningsprocess och vattnet tar till sig viktiga mineraler och får en jämn temperatur. Det är helt enkelt ett renande steg där vi tar hjälp av naturen. Det är ganska vanligt förekommande.

Vad innehåller grundvatten?

Vattnet fångar upp såväl mineraler som andra ämnen i jorden under sin färd genom geologin. Grävda brunnar är mest känsliga för främmande ämnen.

– Tar du vatten ur en brunn i jordlagren får du med innehåll från jorden i närheten. Från jordbruket kan det komma bekämpningsmedel, det kan finnas jordbakterier och det kan påverkas av annan mänsklig aktivitet i närheten.

– Ur en borrad brunn i berget får du vatten som har påverkats av geologin under längre tid. Det är ett mer naturligt vatten, vilket inte nödvändigtvis behöver vara bra. Det kan till exempel finnas kadmium, bly, uran och radon i grundvattnet.

– Därför är det viktigt att ta prover på vattnet regelbundet, åtminstone vart tredje år, säger Mattias Gustafsson.

Torka är obalans

Vi kan konstatera att torka sätter vattenfrågorna i fokus. Men vad menar vi egentligen med torka? Är det ett visst antal dagar utan nederbörd, eller hur definieras torka?

– Vi på SGU pratar mer i termer av brist på grundvatten. Eller snarare som en obalans mellan tillgång och efterfrågan på vatten. Om det är låga nivåer där ingen efterfrågar vatten har det ju ingen påverkan på människan, även om det kan ge påverkan i naturen.

 

Text: Lars Wirtén
Illustration: Myra Starklint Söderström

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *