Taggarkiv: byggmarknaden

Både upp och ned i byggkonjunkturen

Byggmarknaden är kluven just nu. Byggandet av lokaler och anläggningar fortsätter att öka, men trots goda förutsättningar är den sammantagna utvecklingen medioker. En tredjedel av nyproduktionen av bostäder försvinner på två år, enligt Sveriges Byggindustriers konjunkturprognos.

2016 rådde ”all time high” i byggbranschen när 60 000 nya lägenheter och småhus påbörjades, och 2017 var det dags för en ny toppnotering – 64 000 bostäder. Men den tiden är förbi, konstaterar Sveriges Byggindustrier, BI, i sin senaste prognos.
Den totala bygginvesteringen sjunker, trots att investeringarna i offentliga lokaler och anläggningar ökar. Behovet av lokaler är stort i kommuner och landsting, men varken det eller byggandet av infrastruktur och andra anläggningar uppväger nedgången i bostäder. Bostadsinvesteringarna beräknas minska två procent 2018 och nio procent 2019.
– I år räknar vi med att det påbörjas drygt 42 000 bostäder, ett tapp på över 21 000 sedan 2017. Nedgången i nyproduktionen gör att över 30 miljarder kronor försvinner från en årlig total bygginvestering på drygt 500 miljarder, säger Johan Deremar, nationalekonom på BI.
I investeringar mätt beräknas byggandet av bostäder gå ned till 232 miljarder kronor i år, från 260 miljarder rekordåret 2017.

Tufft i banken

Enligt BI beror det på skärpta villkor och hårdare amorteringskrav för den som ska låna till sin bostad. Det har blivit tuffare att gå till banken.
– Bostadsbyggandet skulle behöva fortsätta på 2017 års nivå, det behövs många fler bostäder. Men det skulle kräva förändrade lånevillkor och förändringar inom en del andra regelsystem, bland annat hyressättningssystemet, menar Johan Deremar.
En mittblockspolitik har sett dagens ljus och på sikt kan saker hända i fråga om såväl amorteringskrav och flyttskatter som hyressättning. Låneinstitutens krav kommer dock att ligga fast ett bra tag till, räknar han med.
– De nyligen införda reglerna rivs inte upp i första taget. Bostäder är ett känsligt och komplicerat ämne.

Lokaler och anläggningar

Prognosen pekar på att det 2018 byggdes lokaler och anläggningar för 265 miljarder kronor, en ökning med fem respektive sex procent från året innan. Uppgången förklaras av kraftigt ökade investeringar i exempelvis skolor, sjukhus, vägar och spåranläggningar.
Och lokalinvesteringarna fortsätteratt att öka, även om en svagare utveckling för det privata dämpar tillväxttakten något. Även för privata anläggningar dämpas den något, men det offentliga fortsätter att vara en stark motor.
– Här kan vi verkligen tala om högkonjunktur, till skillnad mot bostadssidan. Det råder liksom två olika konjunkturer samtidigt inom byggindustrin, reflekterar Johan Deremar.

Arbetsmarknad

Tillgången på kvalificerad arbetskraft är fortfarande ansträngd, från platschefer och arbetsledare till golvläggare och plattsättare, men problemet är på väg att plana ut. Borrarna kan komma i ett nytt läge.
– Den som borrar för bostäder lär få det tuffare, men det kan vägas upp av geologiska undersökningar och anläggningsprojekt. Stockholmsregionen, som haft en tydlig nedgång i bostäder, står inför stora byggen av tunnelbana och annan järnväg, säger Johan Deremar.
Enligt BI pekar mycket på att vi är på väg in i en lågkonjunktur, 2020-2021 kan vi vara mitt i den, och generellt kan investeringarna inte fortsätta i dagens takt. Men nyckelkompetens, som att kunna en viss borrningsmetod, är alltid eftertraktad.
– Så tror jag att det förblir, det är aldrig fel att vara specialiserad inom ett område, säger Johan Deremar.

Text: Mia Ising 

Diagram/Byggandets utveckling

Investeringsvolym samt årlig procentuell volymförändring:

Fakta/ ByggKonjunkturen

 • I sin rapport beskriver Sveriges Byggindustrier, BI, utvecklingen av bostäder, lokaler, anläggningar och byggarbetsmarknad samt ekonomiska händelsers påverkan på svensk byggindustri. Den utkommer två gånger per år.
 • Prognoserna utgår från såväl statistik över bygglov, investeringar och sysselsättning som orderläge i byggbranschen och Konjunkturinstitutets undersökningar.

Nu rensar vi byggbranschen från organiserad brottslighet

Det ska råda nolltolerans mot fusk i byggbranschen. Snedvriden konkurrens till följd av kriminell verksamhet drabbar hederliga företagare, skriver Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Sveriges Byggindustrier.

Svarta löner. Utländsk arbetskraft som exploateras. Brister i miljö- och säkerhetsregler på arbetsplatserna. Tyvärr ökar fusket i byggbranschen.
Enligt en ny undersökning från Skatteverket instämmer 53 procent av byggföretagen i påståendet ”svarta löner förekommer i vår bransch”. Det ska jämföras med 26 procent 2013. Ett annat illavarslande tecken är Fair Play Byggs årsrapport. Under 2017 ökade antalet anmälningar om oegentligheter med en fjärdedel. Det handlar om mycket grova former av kriminalitet; skattebrott, penningtvätt och brott mot utlänningslagen är några exempel.

Det ska råda nolltolerans mot fusk i byggbranschen. Därför finns anledning för Sveriges Byggindustrier att vara självkritiska. För att skapa en sundare bransch, och effektivare skattekontroll, har vi utvecklat branschstandarden ID06. Dessvärre har kontrollen av enskilda personer som får identitetskorten varit bristfällig. Det har varit alldeles för lätt att fuska.

Ska göra allt vi kan

Sveriges Byggindustrier representerar 3 500 av 97 000 byggföretag i landet. Vi kommer aldrig kunna stoppa allt fusk, men vi ska göra allt vi kan för att stoppa fuskarna. Därför sker en omfattande satsning på sund konkurrens.

 • Alla som har ID06-kort kommer att behöva registrera sig igen och söka om sina kort för att bli godkända enligt det nya ID06-systemet. Byggherrarna, Fastighetsägarna, SABO, Installatörsföretagen. Maskinentreprenörerna, Plåt-och Ventföretagen, Glasbranschföreningen samt Måleriföretagen går samtidigt in som nya delägare i ID06 AB tillsammans med Sveriges Byggindustrier. Det breddande ägande markerar att sund konkurrens är en angelägenhet för hela byggbranschen, både för beställare och leverantörer.
 • Vi för diskussioner med Skatteverket i syfte att förbättra reglerna om personalliggare. Sveriges Byggindustrier vill även se anmälningsplikt till Skatteverket för alla som ska utföra arbete i Sverige. Från och med den 1 juli gäller också nya bestämmelser om arbetsgivardeklaration på individnivå.
 • Vi välkomnar fler oannonserade kontroller från Arbetsmiljöverket. Våra medlemsföretag behöver myndigheternas hjälp för att säkerställa att branschens säkerhetskrav efterlevs och att endast behöriga personer verkar på byggarbetsplatserna.

Sunda företag ska bygga landet

Snedvriden konkurrens till följd av oseriös och kriminell verksamhet drabbar hederliga företagare som följer lagar och regelverk. Som arbetsgivarorganisation kan vi aldrig acceptera att människor far illa på grund av ett utbrett slarv på arbetsmiljöområdet hos oseriösa ”företagare”.

Sverige har den högsta befolkningstillväxten i relation till folkmängd sedan industrialiseringen på 1860-talet. Redan inom ett decennium kommer vi att vara elva miljoner invånare. Befolkningsökningen kräver hundratusentals nya bostäder, mer väg och järnväg, fler skolor, vårdcentraler och idrottshallar. Det är i grunden goda nyheter för oss i byggbranschen, men det är attraktiva, sunda och säkra företag som ska bygga landet.

Catharina Elmsäter-Svärd,
vd Sveriges Byggindustrier 

Så arbetar Sveriges Byggindustrier med opinionsbildning

Håkan Lind är kommunikationschef på Sveriges Byggindustrier.

Sveriges Byggindustrier bedriver ett omfattande opinionsarbete som en integrerad del av sin verksamhet. Just nu är det extra fokus på kompetensförsörjning och sund konkurrens.

Sveriges Byggindustriers förbundsstyrelse har beslutat att fyra områden ska prioriteras av organisationen i dess arbete att driva opinion och påverka attityder:

 • Kompetensförsörjning.
 • Sund konkurrens.
 • Ett attraktivt kollektivavtal.
 • Hållbarhet och säkerhet.

Kompetensförsörjningen är för byggbranschen, i likhet med många andra branscher och samhällssektorer, avgörande för att kunna utvecklas och leva upp till de förväntningar och behov som finns i samhället. De kommande fem åren behövs 50 000 nya medarbetare i byggbranschen bara för att täcka upp för kommande pensionsavgångar. Samtidigt växer branschen kraftigt. Boverket bedömer att det behövs cirka 540 000 nya bostäder till 2025. Utöver det behövs bland annat nya förskolor, skolor, sjukhus och ny infrastruktur.
– Branschen har mycket att göra de kommande åren och ett stort behov av att få in fler medarbetare, säger Håkan Lind, kommunikationschef på Sveriges Byggindustrier.

Intensivt skolarbete

Sju av tio medlemmar i Sveriges Byggindustrier uppger att de har svårt att hitta personal, en situation som råder sedan ett par år tillbaka. Exempelvis saknas ingenjörer på alla nivåer inom bygg- och anläggning.
– På kort sikt är det därför viktigt att lyfta fram de utbildningar som finns. Vi måste också visa att det är en intressant och spännande bransch för alla. Vi behöver folk med alla typer av bakgrund. Inte minst behöver vi få in fler kvinnor, det är alldeles för få idag.
Sveriges Byggindustrier arbetar intensivt gentemot skolorna och försöker få ungdomar intresserade för bygg- och anläggningsprogrammen. Även studievägledarna är en viktig målgrupp.

Future City är en tävling, arrangerad av BI, där landets sjätteklassare får bygga virtuella samhällen i programmet Minecraft.

Projekt i Minecraft

Men i nionde klass är attityder och föreställningar redan etablerade.
– Därför arrangerar vi bland annat en tävling för landets sjätteklassare som heter Future city, där skolelever får bygga virtuella samhällen i programmet Minecraft.
– Vi behöver också flytta fram positionerna i andra kanaler. Vi tittar bland annat på hur vi kan inleda samarbeten med Youtube-stjärnor. Där har exempelvis Teknikföretagen varit framgångsrika, berättar Håkan Lind.

Nyanlända viktiga

En del åtgärder riktas också mot den viktiga gruppen nyanlända. Man har tagit fram ett koncept med yrkesintroduktionsanställningar, där Sveriges Byggindustrier tillsammans med Arbetsförmedlingen försöker hitta vägar in i yrket för nyanlända.
– En del i det projektet är en app vi nyligen har lanserat med 2 000 branschspecifika ord som den här gruppen knappast får lära sig på sfi-utbildningen. Det är ett exempel på en åtgärd som sänker tröskeln och gör det lättare att komma in på arbetsmarknaden.

Flera lagändringar

Det andra fokusområdet, sund konkurrens, har mer handlat om att påverka politiken. Sveriges Byggindustrier har varit med om att få igenom två viktiga lagändringar och en tredje är på gång:

 • Krav på personalliggare på alla byggarbetsplatser. Trädde i kraft den 1 januari 2016 för vissa företag och fullt ut för alla från den 1 januari 2019.
 • Krav på arbetsgivardeklarationer på individnivå. Börjar gälla den 1 juli i år.
 • Anmälningsplikt för utländska byggföretag som ska utföra arbeten i Sverige. Ett förslag har varit ute på remiss och en proposition från regeringen läggs troligen i vår i riksdagen.

– Sammantaget hoppas vi att de här tre åtgärderna ska få bort svartarbeten och osund konkurrens.

Tillsammans med facket

I arbetet för en sund konkurrens samarbetar Sveriges Byggindustrier med fackförbunden.
– Vi vill tillsammans åstadkomma en förändring, vi har ett gemensamt intresse i de här frågorna.
Sveriges Byggindustrier uppmuntrar myndigheterna att göra oannonserade kontroller ute på arbetsplatserna.
– Vi vill att de granskar branschen. Men det är viktigt att de vänder sig mot alla typer av företag. Våra medlemmar upplever att de som mer kända aktörer också blir mer kontrollerade. Fokus borde ligga på att hitta de som helt struntar i reglerna.

Direktkontakt lokalt

För att få ut sina prioriterade frågor framhäver Håkan Lind möten och direktkontakt med politiker och andra påverkare runtom i landet. Det här är en naturlig och integrerad del i arbetet för organisationens lokala företrädare. Även traditionella och sociala medier är viktiga kanaler att synas och höras i, liksom Almedalsveckan som främst används för att bygga relationer och träffa nyckelpersoner.
– Tidigare hade vi mer egna seminarier, nu ordnar vi snarare runda-bordssamtal och träffas på luncher. Det är dyrt att arrangera seminarier i Almedalen, förklarar Håkan Lind.
Seminariearbetet fokuseras istället på ett särskilt program som löper över hela året, kallat Forum för bostäder och infrastruktur.

En del av dna:t

På kommunikationsavdelningen i Stockholm är det fem personer som under Håkan Linds ledning bland annat arbetar med opinion och påverkan. Men antalet medarbetare som jobbar med frågorna är långt större. Alla lokalchefer har det som en del av sitt dagliga arbete och många experter i organisationen har opinionsarbetet som en del av sin arbetsbeskrivning. Att påstå att opinionsbildning är en del av Sveriges Byggindustriers dna är därför ingen överdrift.

Text: Lars Wirtén Foto: Björn Wellhagen

Andra artiklar om Sveriges Byggindustrier:

Catharina Elmsäter-Svärd: Vi behöver rusta Sverige för framtiden

Sveriges Byggindustrier: Så tycker Geotecs medlemmar

Golvbranschen ser Sveriges Byggindustrier som renodlad arbetsgivarpart

Arbetsrätt – en het medlemsfråga i Sveriges Byggindustrier

Rådgivning är en hjärtefråga för Sveriges Byggindustrier

Sveriges Byggindustrier ger medlemsservice med mångfald

 

Catharina Elmsäter-Svärd: Vi behöver rusta Sverige för framtiden

Medlemsnytta och samhällsnytta – där lägger Sveriges Byggindustriers nya vd Catharina Elmsäter-Svärd sitt fokus.
Hon sträcker fram handen, ler varmt och presenterar sig:
– Hej, jag heter Cathis.

I tidigare intervjuer har hon berättat att det långa för- och efternamnet kan vara besvärligt för andra att komma ihåg, medan smeknamnet Cathis landar lättare. Det stämmer. Även sinnebilden av kvinnan som skakar hand här på Sveriges Byggindustriers kontor på Storgatan 19 i Stockholm, lättas upp. Catharina Elmsäter-Svärd ger intrycket av att vara en rättfram person som vill möta människor i ögonhöjd och hon gör det genom att riva barriärer.
I oktober 2017 tillträdde Catharina Elmsäter-Svärd, 53 år, sin tjänst på Sveriges Byggindustrier. I grunden beskriver hon sig som en samhällsbyggare som har tagit vägen att förstå människor, förstå politiken för att nu verka här på Sveriges Byggindustrier.
En av grundstenarna till att hon valdes till posten är hennes ledaregenskaper.

– Vill man ha ett framtidsyrke, vill man vara med och bygga samhället – då är det i byggbranschen man ska vara.

Bygger ett lag

– Som ledare tar jag med mig mycket från tidigare erfarenheter, inte minst hur jag kan få människor i min omgivning att växa. Det är ungefär som man bygger ett lag, att man har olika roller och rollfördelningar. För att en organisation ska fungera måste medarbetarna våga, vilja och förmå ta ansvar. När vi känner varandra, vet vi att resultatet blir bra. Dessutom spar det tid – jag får tid att göra annat och det är bra, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Förstår organisationer

Ett annat skäl är hennes kunskap och förmåga att bygga organisationer.
– I den tidsanda vi befinner oss i finns ett starkt behov av att forma organisationen gentemot våra medlemmar. Min förhoppning är att jag kan använda det jag har med mig från mitt tidigare yrkesliv och det som är kopplat till politiken, till den roll Sveriges Byggindustrier har för att vara relevanta i samhällsanalysen. Där ska vi också vara med och bidra, säger hon.
Högst upp på Sveriges Byggindustriers agenda är uppgiften att få medlemmarnas intressen och samhällets intressen att hänga ihop. Fokusområdena handlar om en byggsektor som är attraktiv, sund och säker.

Fokus på 2025

– Det viktigaste för mig personligen är att sätta på mig glasögonen och se till att vi drivs åt samma håll. Vi behöver rusta Sverige och hålla fokus på Sverige 2025, säger Catharina Elmsäter-Svärd.
Om sju år beräknas Sverige ha elva miljoner invånare. Behovet av bostäder och samhällsstruktur är stort.
– Och det är just där våra medlemsföretag har sin kärna. Kan vi haka på maximal samhällsnytta för maximal medlemsnytta, då gör vi rätt saker, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

– Som ledare tar jag med mig mycket från tidigare erfarenheter, inte minst
hur jag kan få människor i min omgivning att växa.

50 000 medarbetare behövs

I Arbetsförmedlingens senaste rapport om bristyrken fanns flera av byggsektorns yrken med. Kompetensförsörjningen är ett fokusområde och en utmaning för Sveriges Byggindustrier. 50 000 nya medarbetare behövs i byggsektorn bara för att täcka pensionsavgångarna de närmaste fem åren, och för att lyckas behöver branschen bli betydligt mer attraktiv – både för killar och tjejer, menar Catharina Elmsäter-Svärd. Här handlar det om att riva barriärer, få bort förlegade synsätt och förutfattade meningar, exempelvis att arbetet i byggbranschen är för tungt för kvinnor.
– Det pratas aldrig om att jobbet inom vården är tungt, en sektor där många kvinnor arbetar, konstaterar Catharina Elmsäter-Svärd.
Hon har en övertygelse om att arbetsplatser blir bättre om mångfalden är större – så varför bara rekrytera från halva befolkningen och inte hela?

Byggbranschen ett framtidsyrke

– I dag finns bra hjälpmedel, det finns nya tekniker, digitala lösningar och vi jobbar i processer. Det finns möjligheter och utvecklingen går ganska fort. Vill man ha ett framtidsyrke, vill man vara med och bygga samhället – då är det i byggbranschen man ska vara, säger Catharina Elmsäter-Svärd.
Efter 30 år i yrkeslivet som hotellchef, politiker och på ministerposter, som konsult och föreläsare är Catharina Elmsäter-Svärd van att jobba mycket, varje dag. Som vd på Sveriges Byggindustrier är schemat också fullt. Regelbundna mikropauser under dagen, kontroll över dagens uppgifter och att beta av dem en efter en är ett sätt hon använder för att återhämta sig och få tillbaka fokus.

Vill se resultat

Just fokus är en av Catharina Elmsäter-Svärds drivkrafter. Hon vill se resultat, oavsett hur vägen ser ut. Därtill har hon talets och retorikens gåva.
– Jag har två öron också, annars kan jag inte förstå vad som behövs, och jag har rätt god erfarenhet av att se människan. I processer med människor brukar jag säga att roligast vinner. Roligast är när man får med människor på tåget man själv tror på, säger hon.

Text: Elisabet Tapio Neuwirth Foto: Anette Persson

 

Catharina Elmsäter-Svärd vd för Sveriges Byggindustrier.

Vem är…

 • Namn: Catharina Elmsäter-Svärd
 • Bor: På landet i Enhörna, utanför Södertälje. Jag är uppvuxen där.
 • Familj: Gift sedan 30 år, vi har två barn som är 25 och 27 år. Nu har vi bara katter och en häst hemma.
 • Bakgrund: Hotellchef i sju år, heltid i politiken (M), kommun, landsting, riksdag och regering i 25 år.
 • Fritid: På min lediga tid tittar jag mycket på hockey. Jag är intresserad men också ordförande i Södertälje HK. Att bara vara hemma är skönt, att inte ha några tider att passa eller väskor att packa.

 

Andra artiklar om Sveriges Byggindustrier:

Sveriges Byggindustrier: Så tycker Geotecs medlemmar

Golvbranschen ser Sveriges Byggindustrier som renodlad arbetsgivarpart

Arbetsrätt – en het medlemsfråga i Sveriges Byggindustrier

Så arbetar Sveriges Byggindustrier med opinionsbildning

Rådgivning är en hjärtefråga för Sveriges Byggindustrier

Sveriges Byggindustrier ger medlemsservice med mångfald

Kraftsamling mot kränkningar krävs

I slutet av november bjöd bostadsminister Peter Eriksson in till samtal om hur vi gemensamt kan kraftsamla för att inga kvinnor ska utsättas för kränkande behandling i byggbranschen. Det välkomnar vi. Sveriges Byggindustrier och flera av våra medlemsföretag tar frågan på största allvar, skriver Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Sveriges Byggindustrier.

Mångfalds- och jämställdhetsfrågan är inget vi i byggbranschen ska konkurrera om – det berör oss alla. Att de som vill eller jobbar i vår bransch ska känna sig trygga och inte minst välkomna är en nyckelfaktor för att vi ska kunna skapa en bransch som är attraktiv, sund och säker. För alla.
Vår bransch är inte ett undantag från förekomster av varken trakasserier, diskriminering eller sexism. Nyligen kunde vi läsa om byggsektorns upprop #sistaspikenikistan med fler än 4 000 underskrifter och 200 vittnesmål för att uppmärksamma frågan som #metoo-rörelsen har lyft fram i ljuset.

Ta bort hinder

Nu måste vi se till att ta bort de trösklar som många i vår bransch möter dagligen. För att fler ska vilja och kunna stanna kvar i vår bransch. Flertalet av våra medlemsföretag tar frågan om mångfald och jämställdhet på stort allvar. Det finns flera konkreta initiativ för att skapa en bransch där alla ska vara trygga och respekterade på sin arbetsplats.
Många byggbodar ute på våra byggarbetsplatser är idag inte anpassade för att anställda exempelvis ska kunna byta om och duscha i fred. Därför har en inkluderande byggbod tagits fram. Vi ser att företag i vår bransch tar fram kläder som är anpassade för alla kroppsformer och bygghjälmar som ska kunna bäras oavsett hårlängd. Flera kvinnliga hantverksprogram initieras och jämställdhetsplaner integrerats i det vardagliga arbetet.

Noll ska vara noll!

Det finns en förlegad syn att det inom bygg är väldigt tunga jobb och att det då inte passar för kvinnor. Att få kvinnor söker sig till branschen. Antalet kvinnor har ökat med 15 procent mellan 2015 och 2016 i de 30 största bygg- och anläggningsföretagen. Samtidigt som antalet anställda i de 30 största företagen ökade med 2,8 procent. Men trots en ökning, så är vi inte i mål.

Foto: Rosie Alm

Vi måste skapa en bransch som är långsiktig och hållbar. Där reformer inte är reaktioner utan snarare ett grundläggande arbete som skapar en långvarig förändring. Där likabehandling och arbetsmiljö är integrerade. Vi måste arbeta för en bransch som visar att nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och sexism faktiskt betyder noll tolerans. Det måste genomsyra hela vår bransch och våra utbildningssystem.
Vi har en lång väg kvar att gå. Att vi är flera som nu lyfter frågan är bra. För att nå målet om en attraktiv, sund och säker bransch så måste vi samverka och kraftsamla från alla håll.

Catharina Elmsäter-Svärd, vd Sveriges Byggindustrier

Byggboom: Rekord för bostadsmarknaden

Det råder ”all time high” i byggbranschen, mycket tack vare en bostadsmarknad som slår de flesta rekord. 2016 påbörjades hela 65 000 nya lägenheter, och 2017 beräknas endast en mindre avmattning. Investeringarna i lokaler och anläggningar når också nya höjder.

 I år minskar produktionen med några tusen lägenheter, men 2017 blir ändå ett starkt byggår, enligt en konjunkturprognos från bransch- och arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier. I sina prognoser utgår BI bland annat från statistik för bygglov och påbörjade bostäder, undersökningar från Konjunkturinstitutet, orderläget i byggbranschen och investerings- samt sysselsättningsstatistik.

– Det är både hyres- och bostadsrätter som driver investeringarna, men även lokal- samt anläggningsinvesteringarna visar positiva tillväxttal 2017, säger nationalekonom Johan Deremar.

Högsta tempot på 25 år

I sina rapporter följer Sveriges Byggindustrier upp ekonomiska händelser, pekar på konsekvenser, gör analyser och ger prognoser för bostäder, lokaler, anläggningar och arbetsmarknad. Närmare 60 000 lägenheter påbörjas i år, och utöver det ett antal ombyggnader. De kommunala bolagen höjer tempot när det gäller hyresrätter, det byggs nu nästan lika många hyres- som bostadsrätter.

– Det är definitivt all time high, sett ur en 25 års-period. Volymmässigt får vi blicka tillbaka mot början av 1990-talet för att se motsvarande investeringar på bostadssidan.

Stort behov av lokaler

– Även när det gäller lokaler kan vi tala om all time high, särskilt för de offentliga. Den totala investeringen ökade fem procent ifjol, och beräknas öka en procent i år. Det är historiskt höga nivåer, fortsätter Johan Deremar.

Behovet av lokaler inom kommuner och landsting, som skolor och sjukhus, är stort.

– Vi undrar lite hur länge de kan de finansiera byggandet. När slår ekonomin till som en kraftfull broms? Här ser vi faktiskt ingen avmattning!

Investeringsvolymen i anläggningar – för främst infrastruktur, vatten, avlopp och energi –utmärkte sig 2016 och har en fortsatt positiv utveckling, om än i avtagande takt.

– Investeringen i anläggningar ökade fyra procent i fjol, i år räknar vi med en procent.

I privata anläggningar ökade investeringsvolymen hela tio procent 2016. Satsningar inom energisektorn svarade för hälften. Inom infrastruktur är vägen vinnare.

– Förbifart Stockholm är ett enormt vägprojekt, som kommer att generera stora pengar under flera år, säger Johan Deremar.

– För järnvägen blir det ett mellanår i år. Historiskt vet vi att investeringarna kan växla. Nu väntar projekt på att komma igång inom både tunnelbana och tågtrafik, exempelvis Ost- respektive Västlänken.

Arbetskraftsbrist ett allt större problem

Trots guldläge ser Johan Deremar utmaningar:

– På sikt borde skattehöjningar, amorteringskrav, höjda bolåneräntor och svag reallöneutveckling dämpa det marknadsstyrda bostadsbyggandet.

– Bristen på kvalificerad arbetskraft, som arbetsledare, golvläggare, kran- och maskinförare, platschefer och plattsättare, blir ett allt större problem. Åtta av tio byggföretag uppger att de inte klarar uppdragen.

Men han är fortsatt optimistisk.

– I år har vi en stor avtalsrörelse. Med moderna avtal samt en god allmänekonomisk utveckling kommer framtiden att fortsatt se ljus ut för svensk byggindustri, avslutar Johan Deremar.

Text: Mia Ising